Taula de continguts

Ajuda del Diccionari Ortogràfic

Escriviu la paraula que voleu buscar en valencià o castellà. Algunes coses que es poden fer ademés de les consultes normals al diccionari:

Funcions alvançades

Si necessiteu buscar paraules segons uns criteris més flexibles podeu utilisar les funcions que es detallen a continuació. En cas de generar massa resultats es mostraran un màxim de 10 presos aleatòriament de tots els possibles.

Busques en comodins

Podeu fer busques inexactes utilisant comodins, on el ‘_’ és el comodí que representa un únic caràcter i el '%' és el comodí que representa un número de caràcters de llongitut variable.

Eixemples:

Busques en expressions regulars

Podeu fer també busques basades en expressions regulars utilisant la barra (/) com a delimitador. Per eixemple: /^amp.*r$/.

Tornar al diccionari