Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:metrica [05/04/2012 17:32]
Bernat
documents:metrica [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 13: Llínea 13:
 Podem aportar vàries explicacions segons els crítics i tractadistes ad esta costum, pero siga com siga esta és la manera clàssica valenciana i segons este procedir s’ha escrit la nostra lliteratura del Segle d’Or, contemplant este criteri tots els nostres escritors cults fins als nostres dies. Per desgràcia, alguns escritors actuals seguixen fent us del sistema castellà contradient tota la producció poètica valenciana àurica i culta. Podem aportar vàries explicacions segons els crítics i tractadistes ad esta costum, pero siga com siga esta és la manera clàssica valenciana i segons este procedir s’ha escrit la nostra lliteratura del Segle d’Or, contemplant este criteri tots els nostres escritors cults fins als nostres dies. Per desgràcia, alguns escritors actuals seguixen fent us del sistema castellà contradient tota la producció poètica valenciana àurica i culta.
  
-Vejam un eixemple de còmput silàbic clàssic de versos de dèu sílabes segons el model 4+6 en cesura ​després ​de la quarta sílaba. És un poema de Joan Roïç de Corella (segle XV):+Vejam un eixemple de còmput silàbic clàssic de versos de dèu sílabes segons el model 4+6 en cesura ​despuix ​de la quarta sílaba. És un poema de Joan Roïç de Corella (segle XV):
  
 |Es pietat, / si be y voleu atendre, ​ |Es-pi-e-tat,​ / si-bey-vo-leu-a-tén-(dre), ​ | |Es pietat, / si be y voleu atendre, ​ |Es-pi-e-tat,​ / si-bey-vo-leu-a-tén-(dre), ​ |