Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:ortografia:el_guio [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== El guió ======
 +
 +===== Definició =====
 +
 +El guió és un atre dels signes ortogràfics convencionals representat per (-), que té com a funció primordial unir (o separar, segons ho considerem) sílabes, paraules, sintagmes, oracions sanceres... Tam­bé el vorem utilisat en texts (noveles, obres teatrals...) que reflectixen diàlecs; en estos casos el guió servix per a donar entrada a l’intervenció de cada interlocutor,​ delimita les distintes aparicions dels personages. Est últim cas dels diàlecs no presenta cap de complica­ció,​ per lo que el deixarem a banda, dedicant-nos a vore quins són els atres usos d’este signe.
 +
 +===== Us =====
 +
 +==== Separació Silàbica ====
 +
 +Per a separar les sílabes de les paraules que no caben sanceres al final d’una llínea escrita nos servirem del guió:
 +|cen-drer ​ |pe-ra ​ |
 +|es-go-lar ​ |pos-ti-guet ​ |
 +|far-ci-da ​ |bor-bo-lles ​ |
 +
 +Hem de reiterar-nos en que cap dels huit dígrafs que posseïm en l’ortografia de la llengua valenciana (//ch, ig, qu, gu, ll, ny, rr, ss//) po­den portar per separat els components que els conformen.
 +
 +Aixina, podem fer les següents separacions:​
 +|co-che ​ |i-gua-lar ​ |ra-lla ​ |pa-sse-ra ​ |
 +|com-pa-nyi-a ​ |des-qui-xa-lar ​ |ca-rro ​ |ca-nya ​ |
 +
 +pero no mai podem fer les següents:
 +|coc-he ​ |ig-ua-lar ​ |ral-la ​ |pas-se-ra ​ |
 +|com-pan-yi-a ​ |desq-ui-xa-lar ​ |car-ro ​ |can-ya ​ |
 +
 +La separació serà sempre silàbica. No es recomana que a un extrem o a l’atre de la llínea en l’escritura quede una lletra a soles (una vocal); no obstant, és perfectament permissible. És el cas d’aquelles paraules de les quals la primera o l’última sílaba està formada per una vocal a soles, sense anar precedida d’una haig:
 +|a-ni-ma-ci-ó ​ |po-nèn-ci-a ​ |
 +|co-mi-ssi-ó ​ |a-ssis-tèn-ci-a ​ |
 +|e-xa-mi-nar ​ |i-rre-ve-rent ​ |
 +
 +En les paraules formades per prefix més radical (i en algunes compostes per dos radicals) s’accepta la separació del prefix respecte del radical al qual acompanya, o be una simple separació silàbica, encara que part del prefix passe a la sílaba vinent:
 +|trans-ac-ci-ó ​ |tran-sac-ci-ó ​ |
 +|an-ar-qui-a ​ |a-nar-qui-a ​ |
 +|des-o-cu-pa-ci-ó ​ |de-so-cu-pa-ci-ó ​ |
 +|ex-a-cer-bar ​ |e-xa-cer-bar ​ |
 +|nos-a-tres ​ |no-sa-tres ​ |
 +
 +No obstant, en estos casos (i perque en molts d’ells hi haurà dubte) és preferible la separació morfològica (és dir, del prefix) a la silàbica:​\\
 +con-hort o co-nhort\\
 +in-hu-ma-na o i-nhu-ma-na
 +
 +Recordem també que la vocal //i// en valencià no forma mai diftonc en cap atra vocal que la puga seguir. Per tant, a final de llínea, la //i// ha de separar-se de la vocal que duga darrere (quan la duga), perque sempre serà de la sílaba següent:
 +|tri-um-vir ​ |di-ürn ​ |
 +|tri-em ​ |con-di-ci-o-nar ​ |
 +|va-len-ci-a-nis-me ​ |can-vi-e ​ |
 +
 +==== Unió de Pronoms ====
 +
 +a) Quan el verp acaba en diftonc o en consonant:
 +|penjar-se’n ​ |anant-nos-en ​ |
 +|encetem-lo ​ |mireu-les ​ |
 +|deixeu-vos-la ​ |porteu-ne ​ |
 +
 +b) Quan el verp acaba en vocal, (en forma d’imperatiu) i va seguit de dos pronoms (que també s’unixen entre ells per un atre guió o per un apòstrof segons el cas):
 +|menja-te’l ​ |dona-nos-la ​ |
 +|trenca-te’l ​ |dona-me’n ​ |
 +|canta-nos-les ​ |torna-los-els ​ |
 +
 +c) Quan els pronoms enclítics són //ho// o //hi//:
 +|porta-hi ​ |escriu-hi ​ |
 +|anant-hi ​ |mira-ho ​ |
 +|escriu-ho ​ |nugant-ho ​ |
 +
 +==== Interior de texts ====
 +
 +Farem us del guió en l’interior de texts a on volem destacar a mo­do d’adició,​ aclariment, eixemplificació... una paraula, un sintagma, tota una frase... en un us equivalent moltes vegades al d’un parénte­sis:​\\
 +uns atres –que no ells– foren els encarregats\\
 +són estos –i seguiran sent– els únics que...\\
 +seguírem anant –ya sense saber perqué– a sa casa...
 +
 +2.4 Qüestions gràfiques
 +
 +a) No separem en valencià els numerals en guionets:\\
 +//​vintidós//​ i no //​vint-i-dos//​\\
 +//​trentahuit//​ i no //​trenta-huit//​\\
 +//​siscents//​ i no //​sis-cents//​
 +
 +b) No separem en guionets els noms composts a on apareix un punt cardinal:\\
 +//surest// i no //​sur-est//​\\
 +//​suramèrica//​ i no //​sur-amèrica//​
 +
 +c) Separem sense guionet l’adverbi //no// quan nega al substantiu que el seguix:\\
 +//no intervenció//​ i no //​no-intervenció//​\\
 +//no res// i no //no-res//
 +
 +d) Separem els composts expressius en guionet quan u dels dos elements no té sentit independentment:​\\
 +//​chino-chano,​ gori-gori//
 +
 +e) No separem en guionet les paraules compostes que actuen en la llengua com a paraules independents,​ encara que siguen el resultat d’una aglutinació,​ com tampoc separem els prefixos:\\
 +//collvert, motocarro, parafancs, Malvarrosa, Vilarreal, despusahir, despusdemà,​ despusanit, contrarrevolucionari,​ riurau, esclatasanc,​ correlestotes//​ i no //​coll-vert,​ moto-ca­rro...//​
 +
 +f) No separem en valencià en guionets expressions estrangeres com:\\
 +//best seller, rock and roll, play boy, tutti frutti, jet set, déjà vu...// i no //​best-seller,​ rock-and-roll...//​