Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:ortografia:l_accent_i_la_dieresis [15/11/2012 10:46]
Bernat
documents:ortografia:l_accent_i_la_dieresis [25/10/2014 20:05]
Bernat [Interrogatius i exclamatius]
Llínea 57: Llínea 57:
 ==== Interrogatius i exclamatius ==== ==== Interrogatius i exclamatius ====
  
-S’accentuen els interrogatius i exclamatius que tenen homógrafs homòfons no interrogatius ni exclamatius:​ //qué//, //quàn//, //cóm//, //quí//, //quànt//.+S’accentuen els interrogatius i exclamatius que tenen homógrafs homòfons no interrogatius ni exclamatius:​ //qué//, //quàn//, //cóm//, //quí//, //quànt//, //ón//.
  
 //No sé cóm dir-ho, com tampoc sé qué dir.//\\ //No sé cóm dir-ho, com tampoc sé qué dir.//\\
 //¿Que quàn vindré?//​\\ //¿Que quàn vindré?//​\\
 //Lo que sí sé és de quàntes coses i de quí depén.//\\ //Lo que sí sé és de quàntes coses i de quí depén.//\\
-//¡Quin embolic!//\\+//¿A ón anirem demà?//
    
 ==== Llistat de paraules homógrafes i l’accent diacrític ==== ==== Llistat de paraules homógrafes i l’accent diacrític ====
  
 +|**arrèu** (aïna) ​ |**arreu** (de qualsevol manera) ​ |
 |**bè** (belit; pujar o dur al bè)  |**be** (possessió o adverbi) | |**bè** (belit; pujar o dur al bè)  |**be** (possessió o adverbi) |
 |**bès** (belits) ​ |**bes** (acció de besar) | |**bès** (belits) ​ |**bes** (acció de besar) |