Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:ortografia:l_apostrof [07/03/2012 09:11]
Bernat
documents:ortografia:l_apostrof [23/01/2014 18:00]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== L'​apòstrof ====== 
- 
-===== Grafia i sò ===== 
- 
-L'​apòstrof és un signe representat gràficament per una cometa (’) que es posa per a «unir» ortogràficament certes paraules, puix que en fonètica ya estan unides. Indica l’elisió d’una vocal. Per a que es­ta elisió succeïxca és condició principal que es posen en contacte dos paraules de les quals la primera d’elles acabe en vocal i la segona esco­mence per vocal també o haig (que per ser muda permet que les pa­raules que escomencen per eixa lletra seguixquen les mateixes regles d’escritura que les paraules que escomencen per vocal); 
- 
-|d’hivern ​ |dis-m’ho ​ | 
-|dona-li’n ​ |l’únic ​ | 
-|porta’l ​ |l’àngel ​ | 
- 
-Les paraules que s’apostrofen són sempre partícules àtones i és precisament per açò per lo que tendixen a perdre la seua vocal en un intent de buscar recolzament en l’accent de la paraula a la qual acompanyen, formant aixina part d’un mateix grup fònic o, en un atre sentit, d’un mateix sintagma. Per tant, quan escrivim, la parau­la que pert la vocal serà sempre la partícula modificant, mai la pa­raula núcleu del sintagma que constituïxen juntes. I en el lloc de la vocal elidida posarem l’apòstrof per a indicar eixa elisió fonètica. 
- 
-És evident que quan parlem elidim moltes més vocals de les que representem en l’escritura. Les regles d’apostrofament pretenen solament sistematisar,​ per a la norma escrita, este fenomen de la llengua parlada: posar un poc d’orde en favor d’uns casos i perjuí d’uns atres és purament convencional. I precisament per eixa condició de signe convencional,​ hi ha llengües que prescindixen d’ell (com el castellà), mentres que les que el gasten creen les seues pròpies regles d’us. Per a una ortografia de la llengua valenciana s’ha procurat establir una norma d’us d’este signe (com la dels atres signes convencionals) que siga lo més senzilla possible per a no complicar l’escritu­ra,​ sempre pensant en l’usuari. 
- 
-===== Normes d’apostrofament ===== 
- 
-Les paraules que poden presentar forma apostrofada són els pronoms personals dèbils o àtons: me (‘m, m’), te (‘t, t’), se (‘s, s’), lo (‘1, l’), la (l’), los (‘ls), ne (‘n, n’); els artículs lo/el (l’), la (l’) i la preposició de (d’). 
- 
-==== Els pronoms me, te, se, los i ne s’apostrofen ==== 
- 
-a) Darrere de verp que acabe en vocal: 
-|compra’n ​ |penja’n ​ | 
-|calla’t ​ |menja’ls ​ | 
-|deixa’ls ​ |veja’s ​ | 
-|dona’m ​ |conta’m ​ | 
- 
-b) Davant de verp que escomence per vocal o haig: 
-|t’esperem ​ |l’he dut  | 
-|n’has fet  |s’entén ​ | 
-|m’oblidaré ​ |m’entenc ​ | 
- 
-c) En les combinacions binàries i ternàries de pronoms (davant o darrere del verp): 
-|torna-li’n ​ |anar-te’n ​ | 
-|comprem-li’ls ​ |me’ls enduc  | 
-|se’ls hi penja  |te’n compre ​ | 
- 
-==== Les formes lo, el i la ==== 
- 
-Les formes //lo//, //el// i //la// (tant si són pronoms dèbils com si són artículs) també s’apostrofen (fem observar que la forma d’artícul //lo// de la que ací parlem és la de masculí singular, junt a //el//, no la del neutre –escrit també //lo// i que no s’apostrofa–):​ 
- 
-a) Davant de paraula escomençada per vocal o haig: 
-|l’home ​ |l’indústria ​ | 
-|l’enemiga ​ |l’he coneguda ​ | 
-|l’encenia ​ |l’entenc ​ | 
- 
-b) Les formes pronominals //el//, //lo//, quan van darrere de verp o en combinacions de pronoms, seguixen les mateixes regles ya vistes per als atres pronoms. 
-|menja’l ​ |tanca’l ​ | 
-|cura-me’l ​ |endús-te’l ​ | 
- 
-Pero el pronom femení //la// conserva sempre la seua forma plena quan va darrere del verp, no s’apostrofa ni s’invertix. 
-|dona-me-la ​ |duent-te-la ​ | 
-|portar-li-la ​ |trenca-la ​ | 
-|pinta-la ​ |plegueu-la ​ | 
- 
-2.3 Excepcions 
- 
-a) Els artículs //lo/el// i //la// no s’apostrofen:​ 
- 
-- quan van davant d’una paraula que escomence per vocal semiconsonant:​\\ 
-//la huitava\\ 
-el huit// 
- 
-- quan van davant d’una paraula escrita entre cometes, o subrallada, o destacada per qualsevol atre mig (mayúscules,​ negreta, cursiva, etc.):\\ 
-|la «Amèrica» ​ |la «honra» ​ | 
-|la **URSS** ​ |la **ortografia** ​ | 
-|el «Institut» ​ |el «home» ​ | 
-|el «etern» ​ |el //​atre// ​ | 
-|el __Atles__ ​ |el __Anuari__ ​ | 
- 
-  
-b) L’artícul femení (//la//) no s’apostrofa:​ 
- 
-- davant de les paraules //host, ira, una// (quan es l’hora del rellonge): 
-|la host  |la ira  |la una  | 
- 
-- davant del nom de les vocals i dels noms de les consonants que escomencen per vocal: 
-|la i  |la o  |la u  | 
-|la ele  |la erre  |la ene  | 
- 
-- davant de les paraules començades per a- privativa: 
-|la anormalitat ​ |la amoralitat ​ | 
- 
-c) L’artícul maculí no s’apostrofa davant de la paraula //hiat//: el hiat. 
- 
-L’artícul masculí (//​lo/​el//​),​ quan va precedit de les preposicions //a//, //de// i //per//, es contrau en elles formant les contraccions //al//, //del// i //pel//, excepte quan la paraula que seguix a l’artícul comença per vocal o haig, en el qual cas ha de seguir les regles d’apostrofament (que pre­dominen sobre les de la contracció en les preposicions):​ 
-|al mege  |a l’home ​ | 
-|al tercer ​ |a l’últim ​ | 
-|del coche  |de l’interés ​ | 
-|del sistema ​ |de l’orde ​ | 
-|pel camí  |per l’atre ​ | 
-|pel chiquet ​ |per l’anterior ​ | 
- 
-==== La preposició de ==== 
- 
-L’atra partícula que es pot apostrofar és la preposició de, sempre davant de paraules que escomencen per vocal o haig: 
-|d’estar ​ |d’haver ​ | 
-|d’ahir ​ |d’hivern ​ | 
- 
-Com succeïx també en l’artícul masculí, no s’apostrofa quan la pa­raula que li seguix escomenca per vocal semiconsonant:​\\ 
-de hui\\ 
-de huit\\ 
-o be quan la paraula que seguix és el nom d’alguna vocal o consonant escomençada per vocal:\\ 
-de eme\\ 
-de elle\\ 
-de a\\ 
-de i\\ 
-Tampoc s’apostrofa la preposició de davant de la paraula //hiat//: de hiat. 
- 
-Quan la paraula que seguix ad esta preposició va entre cometes, subrallada, en negreta, en mayúscules,​ en cursiva o destacada per algun atre mig, ni s’apostrofa ni es contrau (cas de ser un artícul). 
- 
-|de «El Corte Inglés» ​ |de "​interés" ​ |de //​annus// ​ | 
-|de  «l’atre cas»  |de AUSTRÀLIA ​ |de __Ortografia Valenciana__ ​ | 
-|de «Lo Rat Penat» ​ |de **entendre** ​ |de __animals peninsulars__ ​ | 
- 
-Finalment, recordem que, quan la preposició //de// va seguida de l’artícul //lo/el// es contrau en ell en la forma //del//, excepte quan a l’artícul li seguix paraula que comence per vocal o haig, en el qual cas la contracció no es produïx ya que l’artícul deu apostrofar-se junt a la paraula a la qual modifica (les regles de l’apostrofament són predominants respecte a les de la contracció).