Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:ortografia:ortografia_de_c_q_qu_k_ch [24/08/2011 17:07]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_c_q_qu_k_ch [23/01/2014 18:00]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== Ortografia de C/Q/QU/K/CH ====== 
- 
-===== Grafia i sò ===== 
- 
-Les grafies de //c//, //q//, //k//, i els dígrafs //qu// i //ch//, representen el mateix sò; es tracta del sò velar, oclusiu, sort, que fonèticament es representa per [k]. No obstant, cadascú dels dígrafs i de les grafies apareixen en determinades circumstàncies com vorem: 
- 
-a) La //c// apareix en:  
-  ​ 
-- inicial davant de //a//, //o//, //u//: //casa, córrer, cuc//. 
- 
-- interior, intervocàlica o darrere de consonant, seguida de //a, o, u//:\\ 
-//tacar, acurtar, penca, discussió//​. 
- 
-- final de paraula: //tinc, prec//. 
- 
-b) La //q// apareix en: 
- 
-- inicial davant de //u//, i seguida de les vocals //a, o//:\\ 
-//quatre, quòrum//. 
- 
-- en interior, intervocàlica o darrere de consonant, seguida de //a, o//:\\ 
-//equador, aquós, enquadrar//​. 
- 
-c) La //k// apareix en:    
- 
-- qualsevol posició, pero a soles en paraules d’orige no llatí:\\ 
-//kàiser, kantià, York, troskiste//​. 
- 
-d) El dígraf //qu// apareix en: 
- 
-- inicial davant de //e, i//:\\ 
-//queixa, quimera//. 
- 
-- interior, intervocàlica o darrere de consonant, seguida de //e, i//:\\ 
-//aquell, equivocar, enquestar, inquietar//​. 
- 
-Si la //u// s’ha de pronunciar durà diéresis //ü// (qü):\\ 
-//​eqüestre,​obliqüitat//​. 
- 
-e) El dígraf «ch» apareix en: 
- 
-- final de paraula i com a excepció:​\\ 
-//Alberich, Bosch, Lluch, Doménech,​\\ 
-Albuixech, March, Benlloch, Albiach//. 
- 
-===== Escritura de C ===== 
- 
-==== S’escriu C: ==== 
- 
-a) En inicial i interior de paraula, sempre que darrere vagen les vocals //a, o, u//:\\ 
-//coure, caure, culpar, incapaç, acollar, inculpar//. 
- 
-b) En els grups consonàntics tautosilàbics //cr// i //cl//:\\ 
-//clau, cremar, inclòs, malcregut//​. 
- 
-c) En final de paraula, si be s’ha de tindre present que en derivar pot conservar-se o transformar-se en //-qu-// per a mantindre el sò; en este cas portarà darrere les vocals //e// o //i//:\\ 
-//sec: seca, secà, sequetat, sequia//​…\\ 
-//poc: poca, poquet, poquea//​…\\ 
-//fosc: fosca, foscor, fosques//​… 
- 
-Esta regla és aplicable als femenins plurals dels substantius i adjectius acabats en //-ca//:\\ 
-//tenca: tenques//\\ 
-//taca: taques//\\ 
-//blanca: blanques//​\\ 
-//brusca: brusques// 
- 
-d) En final de paraula, tenint en conte que la derivació pot mantindre o canviar-la per //g// (davant de //a, o, u//) o per //gu// (davant de //e, i//):\\ 
-//amic: amics, amiga, amigues//\\ 
-//fanc: fangós, fanguer//\\ 
-//groc: groga, grogor, groguenc// 
- 
-e) En les terminacions masculines de les paraules acabades en:\\ 
-//-fec: antropòfec,​ antropòfecs//​\\ 
-//-fuc: febrífuc, febrífucs//​\\ 
-//-lec: teòlec, teòlecs//​\\ 
-//-goc: demagoc, demagocs//​\\ 
-//-turc: dramaturc, dramaturcs//​ 
- 
-Pero, s’escriurà //g// o //gu// en les formes femenines i en els atres derivats:\\ 
-- //​antropòfega,​ antropòfegues,​ antropofàgia//​\\ 
-- //​febrífuga,​ febrífugues//​\\ 
-- //teòloga, teòlogues, teologia//​\\ 
-- //demagoga, demagogues, demagògia//​\\ 
-- //​dramaturga,​ dramaturgues,​ dramatúrgia//​ 
- 
-f) En els adjectius: //conspicu, inocu, perspicu, promiscu// i //vacu//, que tenen la següent derivació:​\\ 
-- //conspicu: conspícua, conspicus, conspícues,​ conspícuament,​ conspicuïtat.//​\\ 
-- //inocu: inòcua, inocus, inòcues, inòcuament,​ inocuïtat.//​\\ 
-- //perspicu: perspícua, perspicus, perspícues,​ perspícuament,​ perspicuïtat.//​\\ 
-- //promiscu: promíscua, promiscus, promíscues,​ promiscuïtat,​ promíscuament,​ promiscuar.//​\\ 
-- //vacu: vàcua, vacus, vàcues, vacuïtat, evacuar, evacuació.//​ 
- 
-Les combinacions c + u + a / e / ï són bisilàbiques i es pronuncien: 
-i-nò-cu-a, i-nò-cu-es,​ i-no-cu-ï-tat. 
- 
-g) En els adjectius //inicu, oblicu, propincu//, que presenten la següent derivació:​\\ 
-//inicu: iniqua, inicus, iniqües, iniquament, iniqüitat//​.\\ 
-//oblicu: obliqua, oblicus, obliqües, obliquament,​ obliqüitat,​ obliquar//​.\\ 
-//propincu: propinqua, propincus, propinqües,​ propinqüitat//​.\\ 
- 
-Les combinacions q + u/ü + a/e/i són monosilàbiques i es pronuncien: 
-o-bli-qua, o-bli-qües,​ -o-bli-qüi-tat. 
- 
-h) En interior de paraula, formant part dels grups heterosilàbics següents: 
-CC: //acció, dicció, accent, accidental, acceptació//​... pronunciat [ks]\\ 
-CD: //​anècdota,​ anecdòtic, sinècdoque//​... pronunciat [gd]\\ 
-CM: //dracma, acmeit// ... pronunciat [gm]\\ 
-CS: //sacseig, dacsar, facsímil//​... pronunciat [ks]\\ 
-CZ: //eczema, eczematós//​... pronunciat [gz]\\ 
-CT: //actuar, pacte, tractar, octubre//​... pronunciat [kt]\\ 
-CN: //tècnic, aràcnits, icnografia, estricnina//​... pronunciat [gn], encara que també es pot pronunciar [nn] / [kn]. 
- 
-===== Escritura de Q / QU ===== 
- 
-==== S’escriu Q: ==== 
- 
-a) Davant de //u//, en inicial i interior de paraula, seguida de //a, o//:\\ 
-//quallar, quaranta, quocient, quota, equànim, equatorial, aquós//. 
- 
-Excepte:\\ 
-//vàcua, perspícua,//​... 
- 
-b) En el femení singular dels adjectius:​\\ 
-//oblicu, inicu, propincu,//​... 
- 
-==== S’escriu QU: ==== 
- 
-a) En inicial i interior de paraula quan vagen darrere les vocals //e, i//:\\ 
-//queixa, quixal, aquelles, sequiol//. 
- 
-b) En el femení plural dels substantius i adjectius acabats en //-ca//:\\ 
-//tanca: tanques//\\ 
-//placa: plaques//\\ 
-//fosca: fosques//\\ 
-//blanca: blanques// 
- 
-c) Quan la //u// d’este dígraf (qu) vaja seguida de //e, i//, i l’hajam de pronunciar, li posarem diéresis:​\\ 
-//​freqüent,​ conseqüència,​ pasqües, obliqüitat,​ aqüífer//​. 
- 
-Hem de recordar que estes combinacions q + ü + e / i són monosilàbiques:​\\ 
-fre-qüent, con-se-qüen-ci-a,​ pas-qües... 
- 
-===== Escritura de K ===== 
- 
-==== S’escriu K: ==== 
- 
-a) En paraules d’orige estranger i noms tècnics de diversa procedència:​ 
- 
-|kàiser ​ |kirieleison ​ | 
-|kantià ​ |kurchatovi ​ | 
-|kantisme ​ |kèlvin ​ | 
-|kàrstic ​ |York  | 
-|knut  |krausisme ​ | 
-|krausiste ​ |...  | 
- 
-b) En els composts del prefix //​kilo-//:​\\ 
-//​kilómetro,​ kilógram//,​... 
- 
-Encara que és recomanable l’escritura d’estes paraules en //qu//:\\ 
-//​quilómetro,​ quilógram//,​ com es fa en uns atres casos, adaptant la fonètica a les grafies existents com ha ocorregut en: //caolí, curt, quiste//,​... 
- 
-===== Escritura de CH ===== 
- 
-==== S’escriu CH: ==== 
- 
-a) En els antropònims i topònims que mantenen esta grafia per tradició:​\\ 
-//Estruch, March, Blanch, Albiach, Bosch, Doménech, Broch, Benlloch, Alberich, Albuixech, Torre d’En Doménech//​... 
- 
-En tots estos casos la //ch// es pronuncia [k] i no [č], com fan alguns que desconeixen la fonètica valenciana d’estes paraules.