Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:ortografia:ortografia_de_c_q_qu_k_ch [24/08/2011 17:07]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_c_q_qu_k_ch [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 25: Llínea 25:
  
 - qualsevol posició, pero a soles en paraules d’orige no llatí:\\ - qualsevol posició, pero a soles en paraules d’orige no llatí:\\
-//kàiser, kantià, York, troskiste//.+//kàiser, kantià, York, trotskiste//.
  
 d) El dígraf //qu// apareix en: d) El dígraf //qu// apareix en:
Llínea 94: Llínea 94:
 i-nò-cu-a, i-nò-cu-es,​ i-no-cu-ï-tat. i-nò-cu-a, i-nò-cu-es,​ i-no-cu-ï-tat.
  
-g) En els adjectius //inicuoblicupropincu//, que presenten la següent derivació:​\\ +g) En els adjectius //inicoblicpropinc//, que presenten la següent derivació:​\\ 
-//inicu: iniqua, ​inicus, iniqües, iniquament, iniqüitat//​.\\ +//inic: iniqua, ​inics, iniqües, iniquament, iniqüitat//​.\\ 
-//oblicu: obliqua, ​oblicus, obliqües, obliquament,​ obliqüitat,​ obliquar//​.\\ +//oblic: obliqua, ​oblics, obliqües, obliquament,​ obliqüitat,​ obliquar//​.\\ 
-//propincu: propinqua, ​propincus, propinqües,​ propinqüitat//​.\\+//propinc: propinqua, ​propincs, propinqües,​ propinqüitat//​.\\
  
 Les combinacions q + u/ü + a/e/i són monosilàbiques i es pronuncien: Les combinacions q + u/ü + a/e/i són monosilàbiques i es pronuncien:
Llínea 116: Llínea 116:
  
 a) Davant de //u//, en inicial i interior de paraula, seguida de //a, o//:\\ a) Davant de //u//, en inicial i interior de paraula, seguida de //a, o//:\\
-//quallar, quaranta, ​quocient, quota, equànim, equatorial, aquós//.+//quallar, quaranta, ​quotidià, quota, equànim, equatorial, aquós//.
  
 Excepte:\\ Excepte:\\
Llínea 122: Llínea 122:
  
 b) En el femení singular dels adjectius:​\\ b) En el femení singular dels adjectius:​\\
-//oblicuinicupropincu,//...+//oblicinicpropinc,//...
  
 ==== S’escriu QU: ==== ==== S’escriu QU: ====