Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
documents:ortografia:ortografia_de_ch_ig_g [27/08/2010 12:27]
Bernat creat
documents:ortografia:ortografia_de_ch_ig_g [27/08/2011 09:24]
Bernat
Llínea 1: Llínea 1:
-====== ​Ortografía ​de la CH/IG/G ======+====== ​Ortografia ​de la CH/IG/G ======
  
 ===== Grafia i sò ===== ===== Grafia i sò =====
Llínea 56: Llínea 56:
 c) En el present del subjuntiu dels verps purs del tercer grup acabats en //-gir//:\\ c) En el present del subjuntiu dels verps purs del tercer grup acabats en //-gir//:\\
 //afegir//, //​afligir//,​ //fregir//, //fugir//, //llegir//, i //regir//, que  seguixen este model:\\ //afegir//, //​afligir//,​ //fregir//, //fugir//, //llegir//, i //regir//, que  seguixen este model:\\
-//afigga// i no //afíxga ​/ afixca//\\+//afigga// i no //afixga ​/ afixca//\\
 //​afiggues//​ i no //afixgues / efixques//​\\ //​afiggues//​ i no //afixgues / efixques//​\\
 //afigga// i no //afixga / afixca//\\ //afigga// i no //afixga / afixca//\\
Llínea 68: Llínea 68:
  
 Solament en final de paraula quan vaja precedida d’una //i// tònica:\\ Solament en final de paraula quan vaja precedida d’una //i// tònica:\\
-//mig//, //desig//, //llig//, //rig//, //frig//, //trepig//.+//mig//, //desig//, //llig//, //rig//, //frig//, //trapig//.
  
 Els derivats s’escriuen en //g// i en //j// segons la vocal que vaja darrere:\\ Els derivats s’escriuen en //g// i en //j// segons la vocal que vaja darrere:\\
 //mig: miger, mijana\\ //mig: miger, mijana\\
 desig: desiget, desijar, desijós// desig: desiget, desijar, desijós//