Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:ortografia:ortografia_de_ch_ig_g [24/08/2011 15:09]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_ch_ig_g [23/01/2014 17:00]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== Ortografia de la CH/IG/G ====== 
  
-===== Grafia i sò ===== 
- 
-El sò [č], palatal africat sort, està representat en la llengua valenciana pels dígrafs //ch// i //-ig//, ademés de la grafia simple //-g//. A soles s’ha de tindre en conte el lloc de cada u en la paraula. Aixina, la //ch// pot aparéixer en qualsevol posició (excepte en posició final que sona [k]):\\ 
-//​chapalló//,​ //chafar//, //puncha//, //​porchada//;​ 
- 
-deixant la //-ig// i //-g// per a final de paraula:\\ 
-//maig//, //veig//, //raig//, //mig//, //Escrig//. 
- 
-===== Escritura de CH ===== 
- 
-==== S’escriu CH: ==== 
- 
-a) En inicial i interior de paraula:\\ 
-//chufa//, //​chiular//,​ //chulla//, //​bachiller//,​ //archiu//, //​puncha//​... 
- 
-Apareix també en posició final de paraula representant el sò [k] en llinages i topònims:​\\ 
-//Broch//, //​Alberich//​. En este cas no mai es pronuncia com a [č]. 
- 
-b) En els derivats d’algunes paraules que acaben en //-ig// o //-g//:\\ 
-//caprig: caprichos, caprichós, caprichosament...\\ 
-gavaig: gavachos, gavachet...\\ 
-campeig: campechos...\\ 
-cartuig: cartuchos, cartuchera...\\ 
-empaig: empachar, empachat...\\ 
-despaig: despachos, despachar...\\ 
-escabeig: escabechina,​ escabechar...//​ 
- 
-S’ha de tindre present que la majoria de les paraules que acaben en //-ig//, //-g// deriven en //g// o //j//, segons els casos, com vorem més avant:\\ 
-//lleig: lleja, llejos, lleges\\ 
-mig: mija, mijos, miges// 
- 
-===== Escritura de -IG ===== 
- 
-==== S’escriu -IG: ==== 
- 
-a) En final de paraula, darrere de les vocals //a, e, o, u//:\\ 
-//maig//, //vaig//, //lleig//, //veig//, //roig//, //goig//, //fuig//, //El Puig//. 
- 
-En estos casos el dígraf //-ig// sona [č], no s’ha de llegir ni pronunciar la  //-i-//. 
- 
-La derivació pot fer-se en //j// o en //g//, segons la vocal següent:\\ 
-//roig: roja, rojor, roges\\ 
-lleig: lleja, lleges, llegea\\ 
-estoig: estoget, estojos, estojar\\ 
-garaig: garaget, garajos// 
- 
-Per als casos en els quals la derivació és //ch//, vore l’ortografia de la //ch//, apartat //b//. 
- 
-b) En final de paraula, darrere de consonant, en unes poques paraules, totes elles topònims:​\\ 
-//Elig, Barig, Borig (alqueria del terme de Cullera), Garig (castell i vila, Bolulla, Alacant), Berig (coves de Borriol, Castelló), Felig (alqueria entre Vilamarchant i Benaguasil)//​. 
- 
-Per excepció es pronuncia la //i// del dígraf //ig// en: //Càlig// i //Tírig//. 
- 
-c) En el present del subjuntiu dels verps purs del tercer grup acabats en //-gir//:\\ 
-//afegir//, //​afligir//,​ //fregir//, //fugir//, //llegir//, i //regir//, que  seguixen este model:\\ 
-//afigga// i no //afixga / afixca//\\ 
-//​afiggues//​ i no //afixgues / efixques//​\\ 
-//afigga// i no //afixga / afixca//\\ 
-//afiggam// i no //afixgam / afixcam//\\ 
-//afiggau// i no //afixgau / afixcau//\\ 
-//​afigguen//​ i no //afixguen / afixquen// 
- 
-===== Escritura de -G ===== 
- 
-==== S’escriu -G: ==== 
- 
-Solament en final de paraula quan vaja precedida d’una //i// tònica:\\ 
-//mig//, //desig//, //llig//, //rig//, //frig//, //trepig//. 
- 
-Els derivats s’escriuen en //g// i en //j// segons la vocal que vaja darrere:\\ 
-//mig: miger, mijana\\ 
-desig: desiget, desijar, desijós//