Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:ortografia:ortografia_de_d_t [27/08/2010 12:27]
Bernat creat
documents:ortografia:ortografia_de_d_t [23/01/2014 18:00]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== Ortografia de la D i T ====== 
- 
-===== Grafia i sò ===== 
- 
-Les grafies //t// i //d// corresponen a la fonètica dels sons [t] dentoalveolar oclusiu sort i [d] dentoalveolar oclusiu sonor. En algun cas, per fonètica sintàctica,​ la //-t// final de paraula pot sonorisar-se per estar en contacte en un sò sonor, be siga vocàlic, be siga consonàntic,​ pero la grafia es manté. 
- 
-Les dos grafies poden aparéixer en qualsevol posició de la paraula, excepte ​ la //d// que no la trobem mai en final absolut, encara que paraules de la mateixa família tinguen //d// en lloc de //t//. 
- 
-===== Escritura de D ===== 
- 
-==== S’escriu D: ==== 
- 
-a) En el prefix llatí //ad//:\\ 
-//​adjudicar//,​ //​admirar//,​ //​admetre//,​ //​advertir//​. 
- 
-No s’ha de confondre este prefix en //-at// d’unes atres paraules gregues, en les quals la //t// sol pronunciar-se //d// per estar en contacte en consonant sonora; açò ocorre en:\\ 
-//atles//, //​atlàntic//,​ //​atlantisme//,​ //​atlètic//,​ //atleta//, //​atmòsfera//,​ //​atmosfèric//,​ //​atletisme//,​ //atlant//, ... 
- 
-b) Els participis dels verps canvien la //t// del masculí singular per una //d// en el femení -singular i plural-:\\ 
-//tancat: tancada, tancades//, pero //tancats// (masculí plural)\\ 
-//begut: beguda, begudes//, pero //beguts// (masculí plural)\\ 
-//llegit: llegida, llegides//, pero //llegits// (masculí plural) 
- 
-Excepte //​absoldre//,​ que fa:\\ 
-//absolt, absolta, absolts, absoltes,// 
- 
-i uns atres verps com:\\ 
-//moldre, còure, dir, dur, escriure, fer, riure, traure, vore, estrényer, cobrir, morir, obrir, ...// 
- 
-c) En el grup tautosilàbic //dr//: 
-//dragó, drapada, perdre, lladre//. 
- 
-d) En molts substantius i adjectius, el masculí (en singular i en plural) presenta una //t//, pero el femení (en singular i en plural) i els derivats poden dur una //d// (vore regles de la //t//). 
- 
-===== Escritura de T ===== 
- 
-==== S’escriu T: ==== 
- 
-a) En la terminació //-bunt// (en masculí singular i plural):\\ 
-//moribunt, moribunts,//​ pero //​moribunda,​ moribundes//​\\ 
-//​tremebunt,​ tremebunts,//​ pero //​tremebunda,​ tremebundes//​\\ 
-//​nauseabunt,​ nauseabunts,//​ pero //​nauseabunda,​ nauseabundes//​\\ 
-//​meditabunt,​ meditabunts,//​ pero //​meditabunda,​ meditabundes//​ 
- 
-b) En el masculí singular i plural de les terminacions //-ant//, //-ent// i //-unt//:\\ 
-//educant, educants,// pero //educanda, educandes//​\\ 
-//reverent, reverents,//​ pero //​reverenda,​ reverendes//​\\ 
-//estupent, estupents,//​ pero //​estupenda,​ estupendes//​\\ 
-//fecunt, fecunts,// pero //fecunda, fecundes//​\\ 
-//iracunt, iracunts,// pero //iracunda, iracundes//​\\ 
-//​examinant,​examinants,//​ pero //​examinanda,​ examinandes//​ 
- 
-c) En els substantius femenins acabats en //-etut// i //​-itut//:​\\ 
-//​inquietut,​ inquietuts, matsuetut, magnitut, vicisitut, vicisituts//​. 
- 
-d) En el masculí singular i plural de molts substantius i adjectius, encara que en el femení i en la derivació canvien la //t// per una //d//:\\ 
-//buit, buits,// pero //buidar, buidor, buidament//​\\ 
-//amat, amats,// pero //amada, amador// 
- 
-e) En les paraules planes ecabades en vocal + //t//, encara que la derivació puga transformar la //t// en //d//:\\ 
-//àcit, àcits,// pero //àcida, àcides, acidea//\\ 
-//àrit, àrits,// pero //àrida, aridea//\\ 
-//òxit, òxits,// pero //oxidar, oxidació//​\\ 
-//aràcnit, aràcnits,//​ pero //​aràcnida,​ aràcnides//​ 
- 
-f) En el grup tautosilàbic //tr//:\\ 
-//tríptic, tremolar, atraure, batre, treball, entropeçó,​ truc//. 
- 
-g) En grups heterosilàbics com:\\ 
-TL: //atlètic, atlant//.\\ 
-TM: //​atmòsfera,​ setmesí//​.\\ 
-TN: //​ètnic//​.\\ 
-TZ: //dotze, setze, tretze, betzo//.