Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
documents:ortografia:ortografia_de_f_v [27/08/2010 12:28]
Bernat creat
documents:ortografia:ortografia_de_f_v [27/08/2011 09:26]
Bernat
Llínea 28: Llínea 28:
       ​       ​
 e) Darrere de //m//, en moltes paraules d’orige grec o grecollatí,​ com per eixemple:\\ e) Darrere de //m//, en moltes paraules d’orige grec o grecollatí,​ com per eixemple:\\
-//amfibi, amfíbia, amfibòlia, amfibologia,​ amfibològic,​ amfiteatre, amfitrió, àmfora, emfàtic, emfisema, ​emfimatosos, emfiteusis, emfitèutic, ​limfía, limfàtic, limfatisme, nimfa, nimfal, nimfomania, paranimf, simfonia, simfònic, simfoniste, símfisis, triumf, triumfal, triumfador, ​triumfament, triumfant, triumfar...//​+//amfibi, amfíbia, amfibòlia, amfibologia,​ amfibològic,​ amfiteatre, amfitrió, àmfora, emfàtic, emfisema, ​emfisematosos, emfiteusis, emfitèutic, ​limfa, limfàtic, limfatisme, nimfa, nimfal, nimfomania, paranimf, simfonia, simfònic, simfoniste, símfisis, triumf, triumfal, triumfador, ​triumfalment, triumfant, triumfar...//​
  
 ===== Escritura de V ===== ===== Escritura de V =====
Llínea 36: Llínea 36:
 a) En qualsevol posició de la paraula, excepte en final: //viage, vot, envidar, invocar, avís, oval//. a) En qualsevol posició de la paraula, excepte en final: //viage, vot, envidar, invocar, avís, oval//.
  
-b) Darrere de //n//, en els prefixos //con-, en-, in-//: //convidar, enverinar, ​involurar//.+b) Darrere de //n//, en els prefixos //con-, en-, in-//: //convidar, enverinar, ​involucrar//.
  
 c) Generalment no sol aparéixer darrere de //m//, excepte quan es tracta de prefix //circum-// i d’unes atres paraules de procedència diversa:\\ c) Generalment no sol aparéixer darrere de //m//, excepte quan es tracta de prefix //circum-// i d’unes atres paraules de procedència diversa:\\
Llínea 45: Llínea 45:
  
 e) Darrere dels prefixos //ad-, sub-, trans- / tra-//:\\ e) Darrere dels prefixos //ad-, sub-, trans- / tra-//:\\
-//advertir, advocat, ​subvencio, subvertir, transvers, transversal,​ travestir,+//advertir, advocat, ​subvenció, subvertir, transvers, transversal,​ travestir,
 travessa//. travessa//.