Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:ortografia:ortografia_de_f_v [27/08/2011 09:26]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_f_v [23/01/2014 18:00]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== Ortografia de la F i V ====== 
  
-===== Grafia i sò ===== 
- 
-El sò labiodental fricatiu sonor [v] està representat per la grafia //v// en qualsevol posició. S’ha de dir que la distinció respecte a la //b//, bilabial oclusiva sonora, es fa en la major part del territori de parla valenciana; és, per tant, norma fonètica la distinció entre els dos sons. 
- 
-Per una atra banda, la //f// grafia el sò labiodental fricatiu sort que pot aparéixer en qualsevol posició, inclosa la final, mentres que la seua parella, la //v// [v], a soles es presenta en inicial i interior, pero no en final absolut. Pot donar-se el canvi de //-f// > //-v-// en la derivació de paraules dins de la mateixa família:\\ 
-//serf, serva, servitut//. 
- 
-===== Escritura de F ===== 
- 
-==== S’escriu F: ==== 
- 
-a) En inicial, interior i final de paraula:\\ 
-//farda, finestra, fòra, forat, aforrar, galfí, tuf, baf//. 
- 
-Hi ha algunes paraules que en derivar transformen la //-f// final en //-v-//:\\ 
-//serf// pero //serva, servir, servitut, servicial// 
- 
-b) En els grups consonàntics tautosilàbics //fr// i //fl//:\\ 
-//fret, flama, nafra, afluixar//. 
- 
-c) Darrere de //n//, quan esta forme part dels prefixos //con-//, //en-//, //in-//:\\ 
-//​conformar,​ enfilat, infondre//. 
- 
-d) Darrere de //m//, en el prefix //​circum-//:​ 
-//​circumferència,​ circumflex//​. 
-      ​ 
-e) Darrere de //m//, en moltes paraules d’orige grec o grecollatí,​ com per eixemple:\\ 
-//amfibi, amfíbia, amfibòlia, amfibologia,​ amfibològic,​ amfiteatre, amfitrió, àmfora, emfàtic, emfisema, emfisematosos,​ emfiteusis, emfitèutic,​ limfa, limfàtic, limfatisme, nimfa, nimfal, nimfomania, paranimf, simfonia, simfònic, simfoniste, símfisis, triumf, triumfal, triumfador, triumfalment,​ triumfant, triumfar...//​ 
- 
-===== Escritura de V ===== 
- 
-==== S’escriu v: ==== 
- 
-a) En qualsevol posició de la paraula, excepte en final: //viage, vot, envidar, invocar, avís, oval//. 
- 
-b) Darrere de //n//, en els prefixos //con-, en-, in-//: //convidar, enverinar, involucrar//​. 
- 
-c) Generalment no sol aparéixer darrere de //m//, excepte quan es tracta de prefix //circum-// i d’unes atres paraules de procedència diversa:\\ 
-//​circumvolució,​ circumvalació,​ duumvir, triumvir, triumvirat, tramvia, 
-tramvier, ...// 
- 
-d) En alguns derivats de paraules acabades en //f// (V. //f//, apartat a). 
- 
-e) Darrere dels prefixos //ad-, sub-, trans- / tra-//:\\ 
-//advertir, advocat, subvenció, subvertir, transvers, transversal,​ travestir, 
-travessa//. 
- 
-f) En les formes del verp haver (o haure) quan presenten el sò de [v]: //havem, haveu, havia, havies...// 
- 
-g) En les terminacions del pretèrit imperfecte d’indicatiu dels verps del primer grup (acabats en //-ar//): //torcava, torcaves, torcava, torcàvem, torcàveu, torcaven//. 
- 
-h) En el present (primera i segona persones de plural) i imperfecte (totes les persones) d’indicatiu d’alguns verps acabats en //-eure, -ure, -oure,// com //deure, beure, viure, escriure, moure//:\\ 
-//vivim, viviu// (present)\\ 
-//vivia, vivies, vivia, vivíem, vivíeu, vivien// (imperfecte) 
- 
-i) En les formes del femení, singular i plural, dels adjectius acabats en //-au, -iu, -ou//:\\ 
-//brau// a //brava, braves,// pero //braus//\\ 
-//actiu// a //activa, actives,// pero //​actius//​\\ 
-//nou// a //nova, noves,// pero //nous// 
- 
-La terminació //-iu// no s’ha de confondre en la mateixa que apareix en els substantius i adjectius pero que té valor diminutiu, com passa en:\\ 
-//llibre// a //​llibriu//​\\ 
-//chic// a //chiquiu// 
- 
-ya que este sufix no modifica la //u// en els derivats:\\ 
-//llibriu// a //​llibrius//​ 
-//chiquiu// a //chiquiua, chiquius, chiquiues// 
- 
-j) En moltes paraules que el valencià té //v//, presenta el castellà una //b//; ací donem algunes:\\ 
-^valencià/​castellà ​ ^valencià/​castellà ​ ^ 
-|advocat / abogado ​ |bovo / bobo  | 
-|alcova / alcoba ​ |Gavarda / Gabarda ​ | 
-|arrova / arroba ​ |gavaig / gabacho ​ | 
-|avet / abeto  |gleva / gleba  | 
-|avorrir / aburrir ​ |govern / gobierno ​ | 
-|avort / aborto ​ |gravar / grabar ​ | 
-|bava / baba  |haver / haber  | 
-|canvi / cambio ​ |llavi / labio  | 
-|caravela / carabela ​ |núvol / nube  | 
-|cascavell / cascabel ​ |prova / prueba ​ | 
-|covart / cobarde ​ |arraval / arrabal ​ | 
-|envestir / embestir ​ |rave / rábano ​ | 
-|espavilat / espabilado ​ |taverna / taberna ​ | 
-|Esteve / Esteban ​ |trava / traba  | 
-|esvelt / esbelto ​ |vermell / bermejo ​ | 
-|fava / haba  |verniç / barniz ​ |