Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:ortografia:ortografia_de_g_gu [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== Ortografia de la G i GU ======
 +
 +===== Grafia i sò =====
 +
 +La lletra //g// i el dígraf //gu// representen ortogràficament el sò [g], ve­lar oclusiu sonor. Són grafies complementàries puix que mentres la //g// va seguida de les vocals //a, o, u,// el dígraf //gu// apareix sempre davant de //e, i//:\\
 +//gamba, gos, guanyar, pegar, regolfada, disgustar//​.
 +
 +La //g// pre­senta un sò fricatiu [g] quan està entre vocals. Ademés, per fonètica sintàctica,​ trobem que una //-c// final de paraula es pronuncia com una //g// en contacte en vocal o consonant:​\\
 +//​poc_lleig,​ rec_alt//.
 +
 +===== Escritura de G =====
 +
 +==== S’escriu G: ====
 +
 +a) En inicial i interior de paraula, seguida de //a, o, u//:\\
 +//gat, gossera, gust, afalagar, agost, segur//.
 +
 +En posició final sempre escriurem //c//.
 +
 +b) En els grups consonàntics tautosilàbics //gr, gl//:\\
 +//grau, agradar, glop, rogle//.
 +
 +c) En els derivats de paraules acabades en //-c// (s’ha de tindre en conte que el sò de [k] es manté en el masculí plural):\\
 +//rec, recs// pero //regar, regadora//​\\
 +//castic, castics// pero //castigar, castigador//​\\
 +//fòc, fòcs// pero //foguer, foguera, foguejada//​\\
 +//antic, antics// pero //antiga, antigues, antigor//\\
 +//amarc, amarcs// pero //amarga, amargor, amargar//\\
 +//llarc, llarcs// pero //llarga, llargària, allargar//
 +
 +d) En els grups consonàntics heterosilàbics següents:
 +
 +gd:
 +//​amígdala,​ amigdalàcees,​ amigdalitis,​ magdalena, esmaragda...//​
 +(per als casos de c + consonant, vore ortografia de la c).
 +
 +gm:
 +//​segmentar,​ magma, dogma, fragment, sigma...//
 +
 +gn:
 +//​magnètic,​ benigne, ignorant, signe, ígneu...//
 +
 +===== Escritura de GU =====
 +
 +==== S’escriu GU: ====
 +
 +a) En inicial i interior de paraula, sempre que la següent vocal siga //e, i//:
 +//guerra, guitarra, esguellar, esguitar//.
 +
 +Quan la vocal //u// s’haja de pronunciar portarà diéresis (gü):\\
 +//següent, ungüent, ​ llingüiste,​ argüir//.
 +
 +b) En el femení plural de les paraules –substantius i adjectius– acabats en //-ga//:\\
 +//mànega// a //​mànegues//​
 +//paga// a //pagues//
 +//amiga// a //amigues//
 +//grega// a //gregues//
 +//amarga// a //​amargues//​
 +
 +Si en conte d’acabar en //-ga// ho fan en //-gua//, a l’hora de fer el plural haurem de posar diéresis damunt de la //u// per a que es puga pronun­ciar:​\\
 +//egua// a //egües//
 +//llengua// a //​llengües//​
 +//aigua// a //aigües//