Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision Both sides next revision
documents:ortografia:ortografia_de_g_j [27/08/2010 12:29]
Bernat creat
documents:ortografia:ortografia_de_g_j [24/08/2011 17:17]
Bernat
Llínea 25: Llínea 25:
  
 c) En posició final de paraula la //-g// -darrere d’una i- o el grup //-ig// -darrere d’una atra vocal- representen el sò palatal africat sort [č], pe­ro cal tindre present que en la derivació pot transformar-se en sonor:\\ c) En posició final de paraula la //-g// -darrere d’una i- o el grup //-ig// -darrere d’una atra vocal- representen el sò palatal africat sort [č], pe­ro cal tindre present que en la derivació pot transformar-se en sonor:\\
-//mig// a m//ija, miger, mijana...//​\\+//mig// a //mija, miger, mijana...//​\\
 //oreig// a //​orejar...//​ //oreig// a //​orejar...//​