Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:ortografia:ortografia_de_g_j [24/08/2011 17:17]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_g_j [23/01/2014 18:00]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== Ortografia de la G i J ====== 
  
-===== Grafia i sò ===== 
- 
-En determinades posicions, les grafies //g// i //j// representen el sò pala­tal africat sonor, transcrit fonèticament per [ğ]. La //g// apareix davant de les vocals //e, i,// mentres que la //j// ho fa davant de la //a//, la //o// i la //u//. El sò [ğ] no apareix mai en final de paraula, excepte casos de fonètica sintàctica. 
- 
-===== Escritura de G ===== 
- 
-==== S’escriu G: ==== 
- 
-a) davant de les vocals //e, i//:\\ 
-//gent, giner, sageta, regirar...//​ 
- 
-Excepte quan es tracte dels grups //-ecc-// i //-ect-//; en este cas s’escriu //j//:\\ 
-//​objecció,​ subjecció, interjecció,​ objecte, objectiu, adjectiu, ...// 
- 
-i en una série de paraules d’orige grec o hebreu com:\\ 
-//jerarca, jerarquia, jeroglífic,​ Jerònim, Jeremies, Jesús, jesuïta, Jerusalem, Jehovà...//​ 
- 
-o estrangeres:​\\ 
-//​jersei...//​ 
- 
-b) En el grup //ig// que es forma en interior de paraula en diverses persones dels verps acabats en //-gir-//; darrere d’este grup apareix una atra //g//:\\ 
-//afigga, rigga, frigga, lligga, corrigga...//​ 
- 
-c) En posició final de paraula la //-g// -darrere d’una i- o el grup //-ig// -darrere d’una atra vocal- representen el sò palatal africat sort [č], pe­ro cal tindre present que en la derivació pot transformar-se en sonor:\\ 
-//mig// a //mija, miger, mijana...//​\\ 
-//oreig// a //​orejar...//​ 
- 
-===== Escritura de J ===== 
- 
-==== S’escriu J: ==== 
- 
-a) Davant de les vocals //a, o, u//:\\ 
-//jaure, jagant, joguet, joquer, junc, aljup, pujar...// 
- 
-(Ademés cal recordar els casos indicats en l’apartat a de la grafia //g//). 
- 
-b) Darrere dels prefixos //ad-, sub-, ob-,// i uns atres:\\ 
-//adjacent, subjuntiu, objectiu, injecció, conjurar//. 
- 
-Excepte: //​abyecció//,​ //​proyecte//​ i derivats. 
- 
-c) En el plural dels substantius acabats en //-ja//, la //j// es canvia per una //g//:\\ 
-//enveja// a //​enveges//​\\ 
-//plaja// a //​plages//​\\ 
-//granja// a //​granges//​\\ 
-//monja// a //monges// 
- 
-d) Cal tindre en conte que en una mateixa família de paraules poden alternar-se les grafies //j// o //g//, depenent sempre de la vocal següent:\\ 
-//roig// a //roja, rojos, rojor, roget, roges...//​\\ 
-//pluja// a //plujós, pluges, plugeta...//​\\ 
-//mareig// a //marejar, marejol, marejos, mareget...//​