Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:ortografia:ortografia_de_l_ll_y [24/08/2011 17:21]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_l_ll_y [23/01/2014 18:00]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== Ortografia de la L, LL i Y ====== 
  
-===== Grafia i sò ===== 
- 
-Estes tres lletres corresponen,​ respectivament,​ als següents sons: 
- 
-^Grafia / dígraf ​ ^Sò  ^ 
-|L,l (ele)  |[l] líquida, lateral. alveolar, sonora ​ | 
-|Ll, ll (elle) ​ |[ḻ] líquida, lateral, palatal, sonora ​ | 
-|Y, y (i grega) ​ |[y] fricativa, palatal, sonora ​ | 
- 
-Lo únic que tenen completament en comú estos tres sons és que els tres són sonors, lo qual supon una vibració de les cordes vocals al pronunciar-los. I les corresponents grafies coincidixen en representar tres sons consonàntics (no obstant, hem de recordar que la //y// apareix també en el dígraf //ny// per a indicar la palatalisació del sò que este dígraf representa). 
-Els dos primers sons dels que nos estem ocupant (representats gràficament per //l// i //ll//) tenen en comú la condició de ser els dos líquits, laterals i sonors. Lo que els diferencia és que la //l// és alveolar i la //ll// és palatal. Una atra cosa que els unix és el fet, tan característic de la diacronia de la llengua valenciana, d’haver una gran quantitat de paraules actuals que porten //ll// (fonamentalment en posició inicial de paraula) i que provenen de la palatalisació de //l// inicial llatina. És dir, que moltes de les //ll// actuals (sobretot en posició inicial) tenen el seu orige en anteriors //l// llatines (tal és l’intima relació que entre es­tos dos sons-lletres existix):\\ 
-//luna> lluna\\ 
-lingua> llengua\\ 
-lana> llana\\ 
-lupu> llop\\ 
-lampuge> llampuga// 
- 
-De fet, el valencià actual posseïx molt poques paraules en //l-// (ini­cial) perque la tendència és, com ya s’ha dit, convertir-les en //ll-//. 
- 
-La //l// té una realisació dental quan va en contacte en una [t] o una [d], cosa que no afecta a la seua grafia: 
-|alt  |[áᶅt] ​ | 
-|balde ​ |[báᶅde] ​ | 
-|moltes ​ |[móᶅtes] ​ | 
-|caldre ​ |[káᶅdre] ​ | 
- 
-Per la seua banda, el problema de la //ll// el tenim en el massa estés defecte de pronunciació de la //ll// com si fora una //y//. Aixina: 
-|pollastre ​ |[poyástre] ​ | 
-|palla ​ |[páya] ​ | 
-|callar ​ |[kayár] ​ | 
- 
-Hem de fugir d’este defecte i procurar una correcta pronunciació de la llengua valenciana. Respecte als dos últims sons (la elle i la i grega), els unix la seua condició de palatals i la sonoritat. Ara be, es diferencien en que la //ll// és una grafia que representa un sò líquit i lateral, mentres que l’atra grafia, la //y//, representa una //i// consonant i és fricatiu. 
- 
-===== Escritura de L ===== 
- 
-==== S’escriu L: ==== 
- 
-Ya hem dit que normalment la lateral líquida sonora valenciana en posició inicial sol ser la //ll//, puix que la llengua valenciana tendix a palatalisar les //l-// (inicials) tant en les paraules de formació popular com en les d’orige cult o neològic. Aixina, s’escriu //l//: 
- 
-a) Excepcionalment en posició inicial en aquelles paraules de pro­cedència o caràcter erudit, neològic o cult en les quals la palatalisació sona estranya:\\ 
-//laca, lema, lòbul, lupa...// 
- 
-En ocasions nos trobem en paraules cultes del mateix radical que unes atres d’orige popular que porten //ll// sense cap de problema. 
-//llet// / //làctic// a //​llàctic//​ 
-//lluna// / //lunar// a //llunar// 
-//llavi// / //labial// a //llavial// 
-//llengua// / //​lingüística//​ a //​llingüística//​ 
- 
-L’us de la //ll// en estos cultismes no sona, en realitat, molt estrany, possiblement –i precisament– per la coexistència en les atres for­mes populars palatalisades. Per això, no hem de posar cap d’inconvenient en escriure totes estes paraules en //ll// inicial (la tendència es de pronunciar-les en [ᶅ]). 
- 
-b) En posició inicial en les formes pronominals àtones (o dèbils) //lo, la, los, les, U// i els artículs //la// (femení singular), //lo// (neutre i masculí singular), //les// (femení plural) i //los// (masculí plural). 
- 
-(nota: encara que alguns denominen com a arcaic l’artícul mascu­lí //lo// i //los// –i ho fem aixina únicament per a diferenciar-lo del neutre–, senyalem també que és una forma –tant en singular com en plural– que encara està viva en la parla popular, per la qual cosa hem d’acceptar-la sense cap de perjuí i incloure-la en el paradigma de l’artícul valencià). 
- 
-c) En interior i fi de paraula: //gola, dol, almagasén, pèl//. 
- 
-d) En els grups consonàntics //bl, cl, fl, gl, pl//: //blau, ungia, clau, pluja, flama, unflar...// 
- 
-e) En algunes paraules es conserva el grup //tl// en el que s’observa el procés d’assimilació de la //t// a la //l//, pronunciant-se [ll], dos eles; i també podem trobar este grup completament simplificat en //l//, que és la tendència normal de la llengua valenciana. Estes paraules les escriurem en //l// (que representa la simplificació del grup, la pronuncia­ció més corrent):\\ 
-//guatla// a //guala//\\ 
-//batles// a //bales//\\ 
-//espatla// a //espala// 
- 
-La ele geminada (escrita //ŀl//) ha desaparegut de la fonètica actual i, per tant, del sistema ortogràfic. 
- 
-===== Escritura de Y ===== 
- 
-==== S’escriu y: ==== 
- 
-Procedix del grec i d’ací que se la conega en el nom de //i// «grega» per a diferenciar-la de l’atra //i//, denominada «llatina». Representa un sò consonàntic i s’escriu: 
- 
-a) En posició inicial de paraula, sempre davant de (o seguida de) vocal:\\ 
-//yo, yuxtaposar, ya, yanqui, yàmbic, yugular//. 
- 
-b) Quan va en posició interior de paraula, sempre apareix entre vocals:\\ 
-//epopeya, feya, yayo, onomatopeya//​. 
- 
-c) Formant part del dígraf //ny// per a representar la condició de palatal d’este sò nassal, [n̬]:\\ 
-//pinya, puny, llenya, canya, pany, cunyat//. 
- 
-(Hem d’insistir en recordar que les dos lletres que formen este dígraf no poden anar separades en l’escritura). 
- 
-En els substantius acabats en //-ent// darrere de vocal, com //afluent// sol caure’s en el defecte d’escriure una //y// entre la //u// i la //e// per influèn­cia del castellà en la majoria de casos. //​Afluyent//​ és incorrecte i hem d’evitar-ho. 
- 
-^INCORRECTE ​ ^CORRECTE ​ ^ 
-|Afluyent* ​ |afluent ​ | 
-|Constituyent* ​ |constituent ​ | 
-|Influyent* ​ |influent ​ | 
-|Restituyent* ​ |restituent ​ |