Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:ortografia:ortografia_de_la_b_i_la_p [24/08/2011 17:10]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_la_b_i_la_p [23/01/2014 18:00]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== Ortografia de la B i la P ====== 
- 
-===== Grafia i sò ===== 
- 
-La grafia //b// representa un sò bilabial sonor. La seua notació fonètica és [b]. També pot presentar un sò fricatiu quan va entre vocals, per eixemple: //​corbella//,​ //abort//; en este cas la seua transcripció es [ƀ]. 
- 
-Ocasionalment s’ensordix,​ donant una //p// fonètica, [p], quan va davant d’una consonant sorda, aixina ocorre en paraules com: //obtindre, dissabte//; convé tindre en conte açò per a escriure correctament. 
- 
-El correlat sort de la //b// és el sò bilabial oclusiu sort, representat ortogràficament per la //p// i que transcrivim fonèticament [p]. 
- 
-Este sò pot desaparéixer quan parlem, sobre tot entre una //m// i una //s//: //camps//, //​rellamps//​ (pronunciat //cams//, //​rellams//​). En algunes ocasions pot articular-se com una //b// quan vaja seguit de consonant sonora o vocal: //​hipnòtic//,​ //cap ací// (pronunciat //​ibnòtic//,​ //cab ací//). Este emmudiment i sonorisació de la //p// no són acceptables en una pronunciació formal. 
- 
-===== Escritura de B ===== 
- 
-**S’escriu b:** 
- 
-a) En posició inicial i interior de paraula, no en final: 
-//bossa, bassa, acabar, embenat//. 
- 
-Excepte en la preposició arcaica //ab//, substituïda en tots els usos per la preposició //en//. 
- 
-b) En els prefixos //ab, abs, ob, sub, subs//: 
-//​absència,​ abdicar, abstinència,​ abstraure, obturar, obtindre, obstruir, obstaculisar,​ subdivisió,​ subvertir, substantiu, subscriure//​. 
- 
-c) En les paraules escomençades pels prefixos //bi, ben, bene//: 
-//bisexual, bisilàbic, benamat, benfet, benefici, benefactor//​. 
- 
-d) Davant de //t//, pronunciada com una //p//, en algunes paraules com: 
-//dissabte, dubte, dubtar, sobte, subtil//. 
-  
-Encara que també pot aparéixer una //p// davant de //t//. Cal no confondre estos casos en els prefixos indicats en l’apartat b: 
-//òptica, optimisme, apte, optar//. 
- 
-e) Davant de //d// en paraules com: 
-//cabdell, hebdómada//​. 
- 
-f) Darrere de //m//: 
-//tombar, umbràcul, embenar//. 
- 
-Excepte: 
-//tramvia, duumvir, triumvir,​...//​ 
- 
-i quan es tracte del prefix //​circum-//:​ 
-//​circumvalació,​ circumvolució//​. 
- 
-g) En les terminacions en //-ble// (//-able, -ible, -uble//), //-bunt, -bilitat//, i en l’infix //-bil-//: 
-//lloable, temible, voluble, meditabunt, viabilitat, amabilíssim//​. 
- 
-Excepte: 
-//​civilitat//,​ derivat de //civil// i //​movilitat//,​ derivat de //mòvil//. 
-  
-h) Davant de //r// i //l//, sempre que pertanyga a la mateixa sílaba; es tracta dels grups consonàntics //br// i //bl//: 
-//cabra, sobra, poble, blau, bramar//. 
- 
-i) En les paraules acabades en //​–buir//:​ 
-//atribuir, retribuir, contribuir//​. 
- 
-j) En derivats de paraules acabades en //p//: 
-llop: lloba, llobet\\ 
-adop: adobar, adobada\\ 
-calp:  calba, calbet\\ 
-verp:  verbal, verboide\\ 
-Jacop: jacobí, jacobiniste\\ 
-Sogorp: ​ sogorbí\\ 
-corp: corba, encorbar, corbat. 
- 
-Encara que hi ha molts casos a on la p es conserva: 
-glop: glopada, glopejar\\ 
-serp: serpeta, serpejar\\ 
-camp: campejar, acampar\\ 
-colp: colpejar, colpet 
- 
-===== Escritura de P ===== 
- 
-**S’escriu p:** 
- 
-a) En inicial, interior i final de paraula: 
-//pantaix, captar, llépol, recepta, cep//. 
- 
-b) Darrere de //m//: 
-//empeltar, importar, impondre, mamprendre//​. 
- 
-c) Darrere del prefix //ben-//: 
-//​benparlat//​. 
- 
-d) En les terminacions //-fop// i //​-sílap//,​ encara que els derivats o unes atres paraules de la mateixa família transformen la //p// en //b//: 
-//xenòfop, pero xenofòbia, xenòfoba; bisílap//, pero //​bisílaba,​ bisilàbic//​. 
- 
-e) Davant de //t// generalment:​ 
-//acceptat, captar, concepte//. 
- 
-f) En final de paraula quan vaja entre //m// i //s//: 
-//temps, camps, contratemps,​ corromps//. 
- 
-g) En final de paraula, encara que en els derivats es transforme en //b//:\\ 
-calp calba\\ 
-superp supèrbia\\ 
-cup cúbic 
- 
-o es conserve:\\ 
-cep cepet\\ 
-colp colpejar 
- 
-h) És correcta la supressió de la //p// en paraules com escritor i derivats, si be en uns atres casos similars es conserva (p + t): 
-//recepta, concepte, apte, òptic//. 
- 
-i) És correcta l’escritura de n + t / n + c, en lloc dels grups triconsonàntics originaris, mpt/mpc, en paraules com:\\ 
-//assunt// i no //​assumpt//​\\ 
-//exent// i no //​exempt//​\\ 
-//​redenció//​ i no //​redempció//​\\ 
-//conte// i no //​compte//​\\ 
-//tentar// i no //​temptar//​\\ 
-//​síntoma//​ i no //​símptoma//​ 
-  
-j) Els grups triconsonàntics dels quals la //p// forma part apareixen en paraules molt cultes o llatinismes,​ pertanyents,​ en molts casos, a nivells especialisats de la llengua o de la ciència:\\ 
-mpt: //​impromptu//​\\ 
-mps: //​metempsícosis//​