Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:ortografia:ortografia_de_m_n_ny [27/08/2011 09:37]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_m_n_ny [20/11/2013 17:02]
Bernat [S’escriu M:]
Llínea 53: Llínea 53:
 //​mnemotècnia,​ indemnisar, mnemònica, damnificar, mniàcees, alumne//. //​mnemotècnia,​ indemnisar, mnemònica, damnificar, mniàcees, alumne//.
  
-No obstant, esta classe de grups (com //tm, tn, tl, mp, mpt, ...//) tendixen a desaparéixer,​ simplificant-se en un sol fonema ​després ​d’un procés d’assimilació. Com eixemple d’este cas nos pot servir la forma //​condenar//​ i tots els seus derivats, que originàriament posseïa el grup //mn// (//​condemnar//​) i en l’actualitat ya presenten la forma simplificada en //n//.+No obstant, esta classe de grups (com //tm, tn, tl, mp, mpt, ...//) tendixen a desaparéixer,​ simplificant-se en un sol fonema ​despuix ​d’un procés d’assimilació. Com eixemple d’este cas nos pot servir la forma //​condenar//​ i tots els seus derivats, que originàriament posseïa el grup //mn// (//​condemnar//​) i en l’actualitat ya presenten la forma simplificada en //n//.
  
 f) Hi ha alguns casos, ya comentats anteriorment,​ en els quals no escriurem //m//, sino //n//. Recordem-los:​ f) Hi ha alguns casos, ya comentats anteriorment,​ en els quals no escriurem //m//, sino //n//. Recordem-los:​
 +
 - davant de //f// o de //v//:\\ - davant de //f// o de //v//:\\
 //enviar, canvi, enfit, inferior, envejar, unflar//. //enviar, canvi, enfit, inferior, envejar, unflar//.
Llínea 65: Llínea 66:
 //contar, atentar, pronte, redenció, síntoma, presunció//​. //contar, atentar, pronte, redenció, síntoma, presunció//​.
  
-- els grups //tm//, //ptm// –també arcaics i desapareguts– en valencià s’han resolt en //m//, havent caigut els atres sons després ​dels ya coneguts processos d’assimilació i posterior simplificació:​\\+- els grups //tm//, //ptm// –també arcaics i desapareguts– en valencià s’han resolt en //m//, havent caigut els atres sons despuix ​dels ya coneguts processos d’assimilació i posterior simplificació:​\\
 //semana, sometre//. //semana, sometre//.