Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:ortografia:ortografia_de_s_ss_c_c [27/08/2011 08:53]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_s_ss_c_c [27/08/2011 09:12]
Bernat
Llínea 92: Llínea 92:
 //​agressió,​ agressor, congressiste,​ digressió, ingressar, ingressos, progressar, regressió, transgressor//​. //​agressió,​ agressor, congressiste,​ digressió, ingressar, ingressos, progressar, regressió, transgressor//​.
  
-- bessó, bessona, bessonada, abessonar.\\+- bessó, bessona, bessonada.\\
 - cassar, cassació, fracassar, fracassos.\\ - cassar, cassació, fracassar, fracassos.\\
 - cessió, cessar, accessible, accessos, accessori, inaccessible,​ antecessor, concessió, concessionari,​ excessiu, incessable, intercessor,​ predecessor,​ processó, processat, recessió, successos, successor.\\ - cessió, cessar, accessible, accessos, accessori, inaccessible,​ antecessor, concessió, concessionari,​ excessiu, incessable, intercessor,​ predecessor,​ processó, processat, recessió, successos, successor.\\
Llínea 116: Llínea 116:
 f) En paraules que assimilen el grup llatí rs a ss:\\ f) En paraules que assimilen el grup llatí rs a ss:\\
 (bursa) //bossa//\\ (bursa) //bossa//\\
-(cursu) //​cossari//​\\ 
-(dorsu) //dos, endossar//​\\ 
 (morsu) //mòs, mossegar, mossos//\\ (morsu) //mòs, mossegar, mossos//\\
 (versu) //​travessar,​ travessa, travesser// (versu) //​travessar,​ travessa, travesser//
Llínea 214: Llínea 212:
 //​esbatuçar,​ engatuçar, escabuçó//​. //​esbatuçar,​ engatuçar, escabuçó//​.
  
-e) En els sufixos //-aç, -iç, -uç//, que indiquen aument, despectivitat, implicació ​propietat:​\\+e) En els sufixos //-aç, -iç, -uç//, que indiquen aument, implicaciópropietat ​o que són despectius:\\
 //gran: grandaç, grandaça, grandaços (grandaces)//​\\ //gran: grandaç, grandaça, grandaços (grandaces)//​\\
 //ma: manaça (manaces)//​\\ //ma: manaça (manaces)//​\\