Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:ortografia:ortografia_de_s_ss_c_c [27/08/2011 09:12]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_s_ss_c_c [23/01/2014 18:00]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== Ortografia de la S, SS, C i Ç ====== 
-  
-===== Grafia i sò ===== 
- 
-El sò [s], alveolar sibilant sort, es representa en valencià per quatre grafies: //s, ss, c, ç//. Estes són les posicions o llocs a on apareix cada grafia: 
- 
-a) s\\ 
-- inicial de paraula: //sabata, sorprendre, servici// 
-- interior darrere de consonant: //pansa, dacsa// 
-- interior intervocàlica,​ darrere d’un prefix que acabe en vocal: 
-//antesala, asimètric, contrasagell,​ presupost//​. 
- 
-b) ss\\ 
-- interior entre vocals: 
-//pressió, massa//. 
- 
-c) c\\ 
-- inicial o interior, sempre que vaja seguida de //e, i//: 
-//cendrer, francés, places, cinc, accident, felicitat//​. 
- 
-d) ç\\ 
-- final de paraula, sempre que en derivar faça //ç// o //c//:\\ 
-//infeliç: infeliços, infelicitat//​\\ 
-//audaç: audaços, audàcia//​\\ 
-//comerç: comerços, comerciant//​ 
- 
-La //-s// final, o interior //-s-//, pot transformar-se en sonora [z], en contacte en la vocal o consonant sonora següents: 
-//​esgarrany,​ des d’ahir// (pronunciant la //s// sonora) 
- 
-Per a l’escritura d’este sò se seguix, com a norma general i en els casos certs, el criteri següent: 
- 
-^LLATÍ ​ ^VALENCIÀ ​ ^ 
-|c+e, i  |c/ç  | 
-|t+e, i  |c/ç  | 
-|ch+e, i  |c/ç  | 
-|qu+e, i  |c/ç  | 
- 
-Unes atres etimologies no llatines es grafien en s/ss. 
- 
-===== Escritura de S ===== 
- 
-**S’escriu S:** 
- 
-a) En inicial de paraula, darrere de consonant i en final: //suro, sucar, bàlsem, conversar, furs, mas//. 
- 
-b) Entre vocals, quan vaja darrere d’un prefix acabat en vocal be siga d’orige llatí o grec. La pronunciació és de esse sorda: 
- 
-- prefixos llatins:\\ 
-ante: //​antesala//​\\ 
-bi/bis: //​bisecció,​ bisemanal//​\\ 
-contra: //​contrasentit//​\\ 
-sobre: //​sobreseïment,​ sobresou//​\\ 
-supra: //​suprasensible//​\\ 
-tri: //​trisacàrit,​ trisecció//​\\ 
-uni: //​unisexual,​ uníson// 
- 
-- prefixos grecs:\\ 
-a (negació): //asèpsia, asincronisme//​\\ 
-anti: //​antisemita,​ antisèptic,​ antisocial//​\\ 
-di/dis (significant //dos// o //​trastorn//​):​ //disépal, disúria, disenteria//​\\ 
-hipo: //​hiposulfat,​ hiposulfurós//​\\ 
-mono: //​monosilàbic,​ monosépal//​\\ 
-para: //​parasíntesis,​ parasístole//​\\ 
-penta: //​pentasilàbic//​\\ 
-tetra: //​tetrasilàbic//​ 
-  
-c) En el prefix //trans-//, quan vaja seguit d’una paraula que comence per una //s//:\\ 
-transubstanciació (del llatí eclesiàstic //​transsubstantiatio//​)\\ 
-transudar (de //trans// + //​sudar//​)\\ 
-transunt (del llatí //​transumptus//​) 
- 
-===== Escritura de SS ===== 
- 
-**S’escriu SS:** 
- 
-a) Entre vocals: 
-//travessa, missa, vassall, necessari, sessió//. 
- 
-b) En les paraules que escomencen per //a// + //s// + vocal, sempre que esta a no funcione com un prefix negatiu: 
-//​assistència,​ assimilar, associar, assessorar//​. 
- 
-c) En les paraules formades pels prefixos //des-// o //dis-// i una paraula que tinga per inicial una //s//. Estos prefixos indiquen: oposició-contrarietat,​ orige-procedència i extensió-separació:​ 
-//dessalar, dessucar, dessuar, dissecció, dissenyar, dissolució//​. 
- 
-d) En el sufix //-íssim// (femení i plurals també): 
-//​rectíssim,​ pleníssima,​ blanquíssims,​ rogíssimes//​. 
- 
-Pero en la terminació //-èsim// (distinta a la que estem tractant) s’escriu solament una esse: 
-//​centèsim,​ deumilèsim//​. 
- 
-e) En paraules com les següents, en els seus derivats o que pertanyguen a la mateixa família (substantius,​ adjectius o verps): 
-//​agressió,​ agressor, congressiste,​ digressió, ingressar, ingressos, progressar, regressió, transgressor//​. 
- 
-- bessó, bessona, bessonada.\\ 
-- cassar, cassació, fracassar, fracassos.\\ 
-- cessió, cessar, accessible, accessos, accessori, inaccessible,​ antecessor, concessió, concessionari,​ excessiu, incessable, intercessor,​ predecessor,​ processó, processat, recessió, successos, successor.\\ 
-- classe, classificar,​ clàssic, classificació.\\ 
-- (colós) colossos, colossal, colossalisme.\\ 
-- confessar, confessió, professar, professió, professor.\\ 
-- (cras) crassa, crassitut.\\ 
-- escissió, rescissió, abscissa.\\ 
-- (espés) espessa, espessos, espessar, desespessar.\\ 
-- (ser) essència, interessar, interessos, desinteressar.\\ 
-- fossa, fosser, fossar, fòssil, fossilisar.\\ 
-- (gros) grossos, grossor, grossària.\\ 
-- massa, massage, massificar.\\ 
-- missa, comissió, dimissió, admissió, transmissió.\\ 
-- necessari, necessitar, innecessari.\\ 
-- (os) ossos, ossificar.\\ 
-- passar, passara, passejar, passiu, impassible.\\ 
-- possible, possibilitar,​ possessiu, possessionar.\\ 
-- (ros) rossa, rossejar.\\ 
-- (tós) tosseta, tossir.\\ 
-- vassall, vassallage, avassallar. 
- 
-f) En paraules que assimilen el grup llatí rs a ss:\\ 
-(bursa) //bossa//\\ 
-(morsu) //mòs, mossegar, mossos//\\ 
-(versu) //​travessar,​ travessa, travesser// 
- 
-g) En paraules d’etimologia no llatina com:\\ 
-//​Alcàsser//​\\ 
-//​Almàssera//​\\ 
-//alficòs: alficossos, alficossera//​\\ 
-//arròs: arrossos, arrosser//​\\ 
-//cafís: cafissos//​\\ 
-//tramús: tramussos//​\\ 
-//tros: trossos, trossejar// 
- 
-h) En final de paraula no apareix mai, pero podem trobar que en els derivats es duplique o es conserve simple, segons les regles de formació del femení i del plural que es troben en la gramàtica:​\\ 
-//gros: grossa//\\ 
-//tramús: tramussos//​\\ 
-//pereós: pereosa, pereoses//​\\ 
-//més: mesos// 
- 
-===== Escritura de C ===== 
- 
-**S’escriu C:** 
- 
-a) En inicial i interior de paraula davant de les vocals //e, i//: 
-//cent, necessari, cinquanta, posició...//​ 
- 
-En final de paraula, per al sò que estem tractant [s], s’usa la //ç//, mai la //c// que sonaria [k]: 
-//feliç, comerç//. 
-  
-b) En les terminacions //-anci, -ància, -ència//: 
-//ranci, Constanci, elegància, abundància,​ residència,​ excelència//​. ​ 
- 
-Excepte: 
-//​Valéncia//​ 
- 
-c) En les terminacions //-ici, -ícia, -ície//: 
-//edifici, servici, avarícia, justícia, calvície, superfície//​. 
- 
-d) En les terminacions //-aci, -àcia//: 
-//Ignaci, prefaci, Horaci, desgràcia, Alsàcia, democràcia,​ farmàcia//​. 
- 
-Excepte: 
-//Atanasi, gimnasi, Anastasi, potassi, antonomàsia,​ Àsia, Atanàsia, Eufràsia, paranomàsia,​ eutanàsia//​. 
- 
-e) En l’acabament //-ció//; pero cal tindre en conte la possibilitat d’escriure //-sió// / //-ssió//. Per ad estos casos convé consultar les regles sobre //s// i //ss//: 
-//​acceptació,​ aplicació, condició, votació//. 
-  
-f) En paraules de la mateixa família podem trobar alternances entre c/ç, depenent únicament de la vocal següent. No mai es produirà una alternança entre //c// / //ç// i //s// / //ss//:\\ 
-//forcejar, forçut, força//\\ 
-//dolcea, endolcir, dolç, dolçor//\\ 
-cacera,​caça,​caçador\\ 
-//calcer, calceta, calça, calçar//\\ 
-//​capacitat,​ capaç, capaços// 
- 
-g) En interior de paraula, formant part dels grups consonàntics heterosilàbics següents: 
- 
-- CC, pronunciat [ks] 
-|abstracció ​ |afecció ​ |ficció ​ |satisfacció ​ | 
-|accedir ​ |calefacció ​ |aflicció ​ |seducció ​ | 
-|accelerar ​ |cocció ​ |inspecció ​ |succés ​ | 
-|accent ​ |conducció ​ |predicció ​ |succeir ​ | 
-|acceptar ​ |direcció ​ |producció ​ |transacció ​ | 
-|accident ​ |diccionari ​ |proyecció ​ |extracció ​ | 
-|acció ​ |deducció ​ |refracció ​ |restricció ​ | 
- 
-- PC, pronunciat [ps] 
-//​accepció,​ concepció, excepció, opció, recepció// 
- 
-- SC, pronunciat [ss] 
-//abscissa, ascens, ascensió, asceta, discernir, disciplina, consciència,​ escena, escenari, escèptic, fasciste, suscitar// 
- 
-- XC, pronunciat [ks] 
-//​excedència,​ excedir, excelència,​ excelent, excels, excèntric, excepció, excepte, excés, excessiu, excitar// 
- 
-===== Escritura de Ç ===== 
- 
-**S’escriu Ç:** 
- 
-a) En interior de paraula seguida de les vocals //a, o, u//, i en final quan els derivats porten //c// o //ç//: 
-//alçar, alçària, llançar, açò, veloços, vençut, forçut, tenaç// (//​tenaços//,​ //​tenacitat//​),​ //feliç// (//​feliços//,​ //​felicitat//​) 
- 
-b) En les terminacions //-ança, -ença//: 
-//​ensenyança,​ esperança, lloança, renaixença,​ coneixença//​. 
- 
-Excepte en unes atres paraules, que s’escriuen en //s//, perque no es tracta d’esta terminació:​ 
-//ansa, cansa, dansa, descansa, defensa, ofensa, pensa//. 
- 
-c) En els adjectius de tres terminacions (una per al singular i dos per al plural) acabats en el sò de [s]. El singular i el plural masculí porten //ç//, mentres que el plural femení porta //c//: 
-//atroç, audaç, capaç, contumaç, eficaç, feraç, feliç, feroç, incapaç, ineficaç, infeliç, loquaç, mordaç, perspicaç, rapaç, sagaç, suspicaç, tenaç, veloç//. 
- 
-//atroç: atroços, atroces//\\ 
-//audaç: audaços, audaces//\\ 
-//feliç: feliços, felices// 
- 
-d) En els derivats en //-uçar// i //-uçó// 
-//​esbatuçar,​ engatuçar, escabuçó//​. 
- 
-e) En els sufixos //-aç, -iç, -uç//, que indiquen aument, despectivitat,​ implicació o propietat:​\\ 
-//gran: grandaç, grandaça, grandaços (grandaces)//​\\ 
-//ma: manaça (manaces)//​\\ 
-//groc: groguiç, groguiça, groguiços (groguices)//​\\ 
-//ferro: ferriç, ferriça, ferriços (ferrices)//​\\ 
-//canya: canyiç, canyiços//​\\ 
-//pa: paniç, paniços//​\\ 
-//palla: palluç, palluços, palliça (pallices)//​\\ 
-//pobre: pobruç, pobruça, pobruços (pobruces)//​ 
- 
-i aixina una série de paraules que porten estos sufixos en la seua forma masculina o femenina: 
-//fogaça, gentuça, menjuça, pastiç, hortaliça, pelliça, rabaça//; tenint present que usarem la //ç// quan es tracte d’estos sufixos, pero no quan es tracte de paraules primitives que porten ya estes terminacions com: 
-//tassa, bassa, missa, matís, tramús//.