Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:ortografia:start [18/04/2013 16:26]
Bernat
documents:ortografia:start [28/07/2013 12:29]
Bernat
Llínea 1: Llínea 1:
-====== Ortografia ======+====== Ortografia ​de la Llengua Valenciana ​======
  
 ===== Les lletres ===== ===== Les lletres =====
Llínea 76: Llínea 76:
     - En posició final de paraula, en els pobles i llinages que tenen per tradició: Albuixech, Albiach, Alberich, Doménech.     - En posició final de paraula, en els pobles i llinages que tenen per tradició: Albuixech, Albiach, Alberich, Doménech.
  
-=====  +===== S’escriu D (dit) =====
-S’escriu D (dit) =====+
  
   - En principi i mig de paraula: donar, idea.\\ Excepte en derivats de AT grec (atles, atleta, atmòsfera, etc.) i davant de Z (batzoles, dotze).   - En principi i mig de paraula: donar, idea.\\ Excepte en derivats de AT grec (atles, atleta, atmòsfera, etc.) i davant de Z (batzoles, dotze).
Llínea 111: Llínea 110:
       * mig, pero miger.       * mig, pero miger.
       * oreig, pero orejar.       * oreig, pero orejar.
-    - No escriurem TG/TJ perque en valencià no hi ha més que un so africat sonor, representat per G/J en qualsevol posició:+    - No escriurem TG/TJ perque en valencià no hi ha més que un sò africat sonor, representat per G/J en qualsevol posició:
       * viage, no viatge.       * viage, no viatge.
       * juge, no jutge.       * juge, no jutge.
Llínea 262: Llínea 261:
 ===== S’escriu X ===== ===== S’escriu X =====
  
-  - En so de [š] (eixida)+  - En sò de [š] (eixida)
     - Darrere dels diftoncs decreixents AI, EI, OI, UI: caixa, créixer, coixo, afluixar.     - Darrere dels diftoncs decreixents AI, EI, OI, UI: caixa, créixer, coixo, afluixar.
     - Darrere de I: pixar, seguixen, vixca.     - Darrere de I: pixar, seguixen, vixca.
     - En els increments incoatius de la 3ª conjugació (-ixc, -ixqu-): oferixca, servixques.     - En els increments incoatius de la 3ª conjugació (-ixc, -ixqu-): oferixca, servixques.
     - En final de paraula: exigix, ix.     - En final de paraula: exigix, ix.
-  - En so de [ks] (text)+  - En sò de [ks] (text)
     - Entre vocals: reflexió, axial.     - Entre vocals: reflexió, axial.
     - En posició final, en algunes paraules: perplex, prefix.     - En posició final, en algunes paraules: perplex, prefix.
-  - En so de [gz] (exacte)+  - En sò de [gz] (exacte)
     - En el prefix EX-, seguit de vocal, H o consonant sonora: examinar, exhortar, ex-libris.     - En el prefix EX-, seguit de vocal, H o consonant sonora: examinar, exhortar, ex-libris.
  
Llínea 277: Llínea 276:
   - En posició inicial de paraula davant de vocal: yuxtaposar.   - En posició inicial de paraula davant de vocal: yuxtaposar.
   - Entre vocals: epopeya, apoyar. ​   - Entre vocals: epopeya, apoyar. ​
-  - En el dígraf NY per a representar el so de [n]: pinya, puny.+  - En el dígraf NY per a representar el sò de [n]: pinya, puny.
   - Davant de -ecc-, -ect- en les paraules: proyecte i derivats.   - Davant de -ecc-, -ect- en les paraules: proyecte i derivats.
   - En final de paraula en els pobles i llinages que la tenen per tradició: Alcoy, Montroy, Llombay, Gay.   - En final de paraula en els pobles i llinages que la tenen per tradició: Alcoy, Montroy, Llombay, Gay.