Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:ortografia:vocals_obertes_i_tancades_en_valencia [13/12/2011 13:09]
Bernat
documents:ortografia:vocals_obertes_i_tancades_en_valencia [20/08/2014 18:36]
Bernat
Llínea 201: Llínea 201:
 labial //m, b, p//: //cert, divers, dispersa, merla, hivern, infern, eterna, fratern, labial //m, b, p//: //cert, divers, dispersa, merla, hivern, infern, eterna, fratern,
 patern, percha, alergen, perdre, perc// (1a persona singular present indicatiu patern, percha, alergen, perdre, perc// (1a persona singular present indicatiu
-verp //​perdre//​),​ //alberc, ​convers, vers, cerç, vèrtola, vèrtebra, Albert, Berto//+verp //​perdre//​),​ //convers, vers, cerç, vèrtola, vèrtebra, Albert, Berto//
 (hipocorístic d’Albert),​ //Adalbert, Robert...// (hipocorístic d’Albert),​ //Adalbert, Robert...//
 +
 +Excepte: //alberc//.
  
 2.2.4.- Quan la //e// és tònica i va davant de //rr//: //guerra, serra, Anglaterra, 2.2.4.- Quan la //e// és tònica i va davant de //rr//: //guerra, serra, Anglaterra,
Llínea 209: Llínea 211:
 2.2.5.- Quan la //e// és tònica i va davant de //l//: //mel, pel, tel, tela, mustela, cel, 2.2.5.- Quan la //e// és tònica i va davant de //l//: //mel, pel, tel, tela, mustela, cel,
 gel, vela, empelt, canela, anhel, Elig, archipèlec,​ elm, fidel//. També és oberta gel, vela, empelt, canela, anhel, Elig, archipèlec,​ elm, fidel//. També és oberta
-en els noms propis, encara que per castellanisació la tendència és tancar- +en els noms propis, encara que per castellanisació la tendència és tancar-la en molts casos: //Manuel, Samuel, Nelo, Manuela, Nela, Estela, Petronela,
-la en molts casos: //Manuel, Samuel, Nelo, Manuela, Nela, Estela, Petronela,+
 Pamela, Marcel, Miquel, Quelo, Rafel, Felo, Isabel, Carmel, Raquel, Abel, Pamela, Marcel, Miquel, Quelo, Rafel, Felo, Isabel, Carmel, Raquel, Abel,
 Daniel, Ezequiel, Gabriel, Imelda, Gisela, Griselda, Ismael, Joel, Marcel, Daniel, Ezequiel, Gabriel, Imelda, Gisela, Griselda, Ismael, Joel, Marcel,