Donacions a la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes

La RACV, donat el seu caràcter social i cultural, està acollida als beneficis fiscals del Règim Fiscal per a les Entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenage, regulat en el Títul II de la Llei 49/2002 de 23 de decembre, raó per la que a l’import d’esta donació li serà aplicable la corresponent deducció en el seu IRPF.

D’esta manera es poden realisar donacions que aniran directament a subvencionar els treballs de la Secció.

Es pot efectuar l’ingrés en el conte ES14-2100-7012-5822-0005-1046 de CAIXABANK, escrivint en el concepte “Donació per a la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes”.