Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

blog:manual_of_standardization_in_the_romance_languages [28/07/2020 12:36]
Bernat creat
blog:manual_of_standardization_in_the_romance_languages [28/07/2020 12:38] (Actual)
Bernat [Menció en el Manual of Standardization in the Romance Languages]
Llínea 9: Llínea 9:
 Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, aixina com la referència a la normativisació independent Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, aixina com la referència a la normativisació independent
 del valencià com un component més de la nostra realitat llingüística i social. del valencià com un component més de la nostra realitat llingüística i social.
 +
 +=====  =====
  
 La referència és més important encara si tenim en conte l’omnipresent marc conceptual construït a La referència és més important encara si tenim en conte l’omnipresent marc conceptual construït a