Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blog:valentia_valencia_valencia [16/04/2010 18:00]
Bernat
blog:valentia_valencia_valencia [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 ====== Valentia, Valencia, Valéncia ====== ====== Valentia, Valencia, Valéncia ======
  
-L'​Acadèmia Valenciana de la Llengua torna a traure a la llum la guerra llingüística que mai acabà i que seguix, com unes cendres vives, esperant que algú les avente o tire llenya al fòc; esta volta la provocació ve de l'AVL i és de tal magnitut que les conseqüències poden iniciar un canvi en el //statu quo// polític. En el seu nou '​Corpus toponímic valencià',​ propon que el topònim Valéncia, que ve pronunciant-se en é tancada del del seu orige, passe a escriure'​s a la catalana en è oberta; això sí, conscients de l'​alteració tan greu que açò supon, afigen que s'​escriuria en è oberta pero es pronunciaria en é tancada, una contradicció més que va contra tot principi llingüístic o científic i que supon un atre intent de fer convergir el valencià en el català siga com siga, encara que siga fent el ridícul, anant contra la ciència o mil anys d'​història. [...]+L'​Acadèmia Valenciana de la Llengua torna a traure a la llum la guerra llingüística que mai acabà i que seguix, com unes cendres vives, esperant que algú les avente o tire llenya al fòc; esta volta la provocació ve de la AVL i és de tal magnitut que les conseqüències poden iniciar un canvi en el //statu quo// polític. En el seu nou '​Corpus toponímic valencià',​ propon que el topònim Valéncia, que ve pronunciant-se en é tancada del del seu orige, passe a escriure'​s a la catalana en è oberta; això sí, conscients de l'​alteració tan greu que açò supon, afigen que s'​escriuria en è oberta pero es pronunciaria en é tancada, una contradicció més que va contra tot principi llingüístic o científic i que supon un atre intent de fer convergir el valencià en el català siga com siga, encara que siga fent el ridícul, anant contra la ciència o mil anys d'​història. [...]
  
 Publicat en //Las Provincias//​ el 08 d'​octubre de 2009. Publicat en //Las Provincias//​ el 08 d'​octubre de 2009.