Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:comunicats:cival [11/06/2019 12:49] (Actual)
Bernat creat
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== El CIVAL DE LA AVL DONA ENTRADA A TEXTS CLÀSSICS I DOCUMENTACIÓ ANTIGA MANIPULADA FENT-LA PASSAR COM A AUTÈNTICA. ======
  
 +
 +La //Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes//​ de la RACV, que ve fent un seguiment i estudi crític de tots els treballs realisats per la AVL, els quals se poden consultar en la web www.llenguavalenciana.com,​ està elaborant un estudi crític del CIVAL de la AVL en detectar algunes manipulacions greus de la documentació antiga valenciana que en ell apareix.
 +
 +Segons la AVL: //“El Corpus Informatitzat del Valencià (CIVAL) és una base de dades que conté un ampli repertori de llibres i documents digitalitzats escrits en valencià des del segle XIII fins a l'​actualitat”//​. ​
 +
 +La Secció de Llengua de la RACV està analisant meticulosament este material i ha detectat que la  AVL dona entrada en el CIVAL “Corpus Informatitzat del valencià” a documents que prèviament han segut “normalisats” fent-los passar com a transcripcions fidels a l'​original. D'esta manera formes catalanes que mai han existit en la llengua antiga o clàssica valenciana apareixen en la documentació. Moltes són les formes que d'esta manera oferix el CIVAL com a clàssiques quan en realitat no ho són. U dels casos més cridaners és la forma del català normativa “amb” que no existia en época antiga i que segons esta manipulació apareix en molts dels texts antics valencians substituint a la forma clàssica original “ab”.
 +
 +El propi CIVAL se delata quan reproduïx un mateix text antic dos voltes, transcrit per autors diferents. Vejam com a eixemple el cas següent en el que la transcripció manipulada feta per Enric Guinot i publicada per l'​Universitat de Valéncia, apareix la forma “amb”, mentres que en la transcripció feta per Ramon Ferrer i F. A. Roca i publicada per la RACV, apareix la forma “ab”, que és la que es troba en el document original.
 +
 +//​Pregamins,​ processos i cartes reials//​. ​ pàg 38 (anònim) any 1271. Enric Guinot Rodríguez. Ed. Universitat de València. Valéncia 2010. ISBN 978-84-370-7742-0
 +
 +“//E foren trobades a Moncada xliii jovades e xiii fanecades e miga, e foren trobades a Carpesa xxxviiii jovades a la corda menor e en regadiu **amb** la margal que y an treyt, e x jovades que foren d’en Guillem Escrivà, e totes aqestes jovades deuen tornar a la corda del fur//”.
 +
 +//Història de la cultura valenciana, 1//, pàg 75 (anònim) any 1271. Ramon Ferrer i F. A. Roca. Ed. RACV. Valéncia 2014. ISBN 84-96068-58-7
 +
 +“//E foren trobades a Carpesa XXXVIIII jovades a la corda menor e en regadiu **ab** la margal que y a.n creyt e X jovades que foren·d’en G. Escriva. E totes aquestes jovades deuen tornar a la corda del fur//”.
 +
 +D'esta manera l'​investigador o usuari que consulta el CIVAL i busca la forma “amb” en texts valencians antics la trobarà i creurà que esta forma moderna és antiga, clàssica i usada per autors valencians, quan en realitat no és aixina.
 +
 +L'​estudi de la Secció de llengua de la RACV, que encara està en elaboració,​ també ha detectat que el CIVAL també arreplega texts valencians antics en els que s'ha manipulat l'​accentuació. En época antiga no s'​accentuava i els transcriptors solen afegir els accents per a facilitar la comprensió del text, cosa que és normal, pero els texts del CIVAL no afigen l'​accentuació que li corresponia en época clàssica i que coincidix en l'​actual del valencià, sino que ho fan segons la fonètica moderna del català oriental //​València,​ però, què, genovès, encès...//,​ en conte d'​accentuar a la valenciana //​Valéncia,​ pero, qué, genovés, encés...// que representa la fonètica d'​estes formes tant en época clàssica com actual.
 +
 +En principi algunes de les obres manipulades,​ els autors i les editorials a on s'han detectat esta classe de manipulacions son les següents, pero no es descarta que  a lo llarc de l'​estudi en puguen aparéixer moltes més:
 +
 +.- Enric Guinot Rodríguez ​ //​Pregamins,​ processos i cartes reials// 1271.  Ed. Universitata de Valéncia. Llibre de la Cort del justicia de Valencia 1280. Ed. Universitat de Valéncia i AVL.
 +
 +.- J.V. García i R Pujades Llibre de la Cort del justicia de Valencia 1284. Ed UV. I AVL
 +
 +.- A. Furió i F García //Llibre d'​establiments i ordenacions de la ciutat de Valencia// 1296. Ed. U.V.
 +
 +.- Antonio Ferrando //Llibre dels feits del rei En Jaume// 1380 Ed. AVL
 +
 +.- Antoni Ferrando //Per vós loar he mester vostra força de Pere Alcanyís// 1474. Ed. Alfons el Magnànim.
 +
 +.- A. Silvestre //Llibre de la Cort del justicia de Valencia// 1298. Ed. UV i AVL
 +
 +.- Martí de Riuer //Les poesies de Jordi de Sant Jordi// 1480. Ed Tres i quatre.
 +
 +.- Abel Soler //​Documentació Corella 115//  de Guillem Saera. Any 1472. Edita AVL
 +
 +Est estudi també desvela que en alguns casos els títuls, subtítuls o notes que el transcriptor afig al text antic també apareixen com si formaren part del text antic, lo que pot donar lloc a confusions, quan s'​haurien d'​haver separat o reproduir avisant a l'​usuari poc aveat ad estes qüestions. Seguint en l'​eixemple de “amb” el CIVAL arreplega l'obra //​Epistolari de la Valéncia medieval// (any 1416) a on apareixen documents transcrits per Agustín Rubio Vela, obra editada per IIFV-PAM, a on trobem un títul posat pel transcriptor “//El cost econòmic d'una ruptura amb Gènova//​” que el CIVAL dona com si fora un text de 1416, quan en realitat és de 1998.
 +
 +Una mostra més d'esta confusió induïda que produïx el CIVAL és l'obra Crònica i dietari del capellà d'​Alfons el Magnànim de 1435, a càrrec de Mateu Rodrigo Lizondo editada per UV en 2011. En ella l'​autor introduïx el següent títul “//PAU DE CASTELLA **AMB** ARAGÓ//” i en l'​original se diu “//En l’any damunt dit, diluns a .XXIIII. de march, se féu la crida en lo Mercat de València de la pau de Castella **ab** Aragó//​”,​ pero el CIVAL data tant el títul de 2011 (**amb**), com el text original (**ab**) en l'any 1435.
 +
 +Exactament igual passa en l'obra //Curial e Güelfa// de 1442,a càrrec d'​Antoni Ferrando editada per Anacharsis en 2007. En el títuls moderns introduïts per A. Ferrando apareix la forma //​**amb**//,​ quan en el text original s'usa //**ab**//, aportant més confusió ad esta qüestió perque el CIVAL no fa diferència entre el text antic i modern. Vejam un parell d'​eixemples:​
 +
 +“//[3.4. TOPADA AMB AMBROSINO DE SPÍNDOLA, CORSARI GENOVÈS]// [Text modern]
 +//Un cossari genovès, lo qual Ambrosino de Spíndola havia nom, hach sentiment Curial ésser molt rich e per cobdícia d’aquella roberia, pensant que ab poch treball la hauria, mesa...//​” [text original].
 +
 +“//​[2.134. ESPOSALLES DE LAQUESIS AMB EL DUC D’ORLEANS]//​ [text modern]
 +//Oydes aquestes paraules, lo rey pensà tantost que los ancians ab qui ell havia parlat haurien tenguda manera que Curial se’n fos anat; per què tantost tramés per la duquessa...//​” [text original].
 +
 +La AVL també introduïx en el CIVAL obres valencianes editades modernament en Catalunya i que han patit una “normativisació”,​ de manera que es presenten com a formes valencianes antigues formes que no ho són, puix són el resultat d'una adaptació al català modern. Valga com eixemple el //​Psalteri//​ del valencià Roïç de Corella de 1490, publicat en 1985 per //​Publicacions de l'​Abadia de Montserrat//​. En un fragment de l'obra es pot observar com l'​autor utilisa la sempre la forma clàssica valenciana **ab** i l'​editor instroduïx un modern ​ **amb**: “//​Emperò tu, home que deus ésser de un animo //ab// mi, guiador meu e conegut meu; qui ensemps //ab// mi prenies dolces viandes, hi en la casa de Déu havíem passejat //amb// concòrdia//​”. ​ El CIVAL dona tot el text com a clàssic quan en realitat no ho és.
 +
 +L'​estudi de la Secció de Llengua de la RACV, que seguix en procés i elaboració,​ també tracta de detectar la manipulació de moltes atres formes, com ara formes verbals, plurals, grafies com la “l.l” o la “tz”, alteració en els usos de les preposicions...
 +
 +L'​estudi ya apunta a que la AVL hauria de retirar el CIVAL mentres se subsanen els erros i s'​eliminen els texts manipulats, puix en cas contrari és un material inútil que  ademés -i ací està lo més greu- aporta una informació errònea i manipulada a l'​usuari i a l'​investigador de la que es poden traure conclusions falses. Malintencionadament o no el material crea confusió distorsionant la realitat llingüística dels texts originals i hauria de ser retirat i revisat. Este material no és digne d'una institució acadèmica que ademés es manté en diners públics.