Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:els_inicis_de_la_real_academia_de_cultura_valenciana [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== Proposició a la Corporació Provincial de Valéncia per J. Pérez Lucia, 1913 ======
  
 +A l’Excma. Diputació Provincial
 +
 +Els Diputats que subscriuen tenen l’honor d’elevar a la consideració de la Corporació Provincial la següent proposició.
 +
 +A ningú s’amaga que entre els deures preferents de la Diputació es troba, segons la seua pròpia Llei orgànica, el del foment dels interessos morals, que pel seu caràcter general i colectiu no poden esperar el seu desenroll i recolzament de l’individu ni d’uns atres organismes distints, incapaços pel seu caràcter i condició de dur a efecte i menys de sostindre institucions i obres que necessiten una paternitat adequada a la seua naturalea especial i a la fi per sa pròpia essència determinat.
 +
 +Este deure de propulsió i foment es mostra hui tant més exigible en tant que el progrés i desenroll de la riquea nacional i regional i els nous métodos i desenroll de la ciència exigix, d’una banda, que la vida moral i intelectual no es ressague en predomini, a la vegada, en perjuí de l’orde material i, d’una atra, aquell que nostra pròpia personalitat valenciana per una labor constitutiva que demanden poderoses raons científiques,​ polítiques i socials, tercie en el moviment de cultura al qual atenen en energies i entusiasmes creixents, tots els pobles i nacions del món civilisat.
 +
 +No és dable afirmar que s’està realisant entre nosatres una labor de cultura i d’investigació científica apropiada a la satisfacció de les grans necessitats que apuntàvem. Contràriament,​ és forçós reconéixer que l’interés per la cultura i l’esforç d’investigació estan reduïts a un escassíssim número de persones les quals, d’una atra banda, carixen dels mijos que són indispensables per al conseguiment d’esta classe de conquistes. Posseïm escassíssimes biblioteques,​ algunes d’elles com l’universitària,​ rep de l’Estat consignacions tan nímies per als distints estudis i Facultats, que no permeten adquirir a l’any una sola colecció d’extraordinari interés. En estos mijos, per uns atres camins, l’obra de cultura no és possible. L’investigació queda per fer i, com a poble vençut, patim el vergonyós jou del qual investigadors estranys vinguen al nostre propi solar regional a descobrir tesors històrics, filològics,​ artístics i de cultura, que nosatres haguérem d’investigar i difondre en patriòtic empenyorament i noble emulació.
 +
 +L’activa i perseverant Diputació de Barcelona, en la seua ‘Institució d’Estudis Catalans’,​ l’Estat francés en la seua ‘Escola d’Alts Estudis’ i l’‘Escola d’Atenes’ i l’‘Institut de Reformes Socials Espanyol’ i uns atres organismes d’anàloga o major importància creats en Anglaterra, Alemanya, Itàlia i uns atres països, nos confirmen en la necessitat d’atendre en anàlecs mijos als propis fins i d’un modo especial a l’investigació científica,​ més interessant i àmplia en tant que major és l’abast d’especialisacions que les modernes corrents han determinat en tots els órdens de la cultura humana.
 +
 +A ningú com a la Diputació complix el prendre l’iniciativa de tan interessant i transcendental assunt, procurant la creació d’un centre de crítica, investigació i difusió científica,​ que descobrint nostre gloriós passat nos faça dignes d’este i nos forme el pervindre.
 +
 +Quan el fruit d’estes investigacions nos done a conéixer les époques més florents de la nostra història que hui desconeixem i apleguem a ponderar l’extraordinari paper que en la vida europea desempenyoraren durant el segle XV Valéncia i sa Regió, marchant a la davantera del progrés en tots els órdens de l’activitat humana, és quan apreciarem en tota la seua extensió i mida, l’abandonament i indolència actual, a la par que la responsabilitat del deure que sobre nosatres pesava en tal sentit.
 +
 +L’estimable joventut valencianista,​ de la qual sa brillant imaginació i agut ingeni es releva de continu en les oposicions, certàmens i concursos públics, agraïx preferentment a la Diputació la feliç iniciativa que l’ofrena de nous camps d’activitat,​ alens i esperances que viuen segrestades per l’abandonament i l’incúria de tots i que l’expansió intelectual farà baratar en florent fecunditat, més esplèndides que aquelles que oferix la Naturalea en les nostres riques vegues i encantadors jardins. [...]
 +
 +Que no nos puguen dir que mentres unes atres joventuts reberen alens i mijos per a concórrer al palenc mundial, constituint un ESTAT INTELECTUAL dins d’un atre ESTAT POLÍTIC, lo joventut valenciana es consumix en l’inacció,​ agostada, espentant i esplèndida bledania.
 +
 +Per això, els Diputats que subscriuen, tenen l’honor de presentar a l’Excma. Diputació Provincial les següents bases per a la seua aprovació definitiva:
 +
 +1er- Es crea per la Diputació un ‘Centre de Cultura Valenciana’,​ que tindrà per objecte el de realisar la superior investigació en tots els órdens de la cultura general i, en especial, de la valenciana.
 +
 +2on- Sense perjuí d’uns atres mijos adequats, procurarà no obstant el Centre la formació d’una biblioteca regional i la publicació de tots aquells treballs científics i lliteraris que estime conduents als seus alts fins, per mig de la directa labor de membres del Centre o acceptant iniciatives externes, en la facultat de dispondre pel seu conte la pràctica i investigació en archius, biblioteques nacionals i estrangeres,​ aportant còpies, etc.
 +
 +3er- Este Centre, al qual se li reconeixerà tota independència necessària per a complir la seua elevada missió, tindrà tota capacitat jurídica, se dividirà en tantes seccions com exigixca el seu propi desenroll i es regirà en els ESTATUTS i REGLAMENT, formats per una comissió que designe la Diputació del seu si, la qual quedarà facultada per a associar al seu Consell les persones perites que estime nomenar.
 +
 +4t- Immediatament desestagen la Casa de la Diputació les Audiències Territorial i Provincial pel seu trasllat al Palau d’Aduanes,​ la Corporació Provincial s’incautarà de l’edifici i en les dependències més adequades s’instalarà el ‘Centre de Cultura Valenciana’
 +
 +Valéncia, 9 de juliol de 1913.
 +
 +Juan Pérez Lucia
 +Antonio Colomer Ibáñez
 +
 +Als efectes d’autorisar la seua llectura.
 +
 +C. Hernández Lázaro.
 +
 +(Traduït a la llengua valenciana)