Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:informes:toponimvalencia [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== Consideracions sobre el topònim -Valéncia- ======
 +
 +  - Les regles valencianes d’accentuació determinen que totes les paraules esdrúixoles s’han d’accentuar gràficament. //​Valéncia//​ està composta de quatre sílabes (Va-lén-ci-a) i l’accent fonètic recau sobre l’antepenúltima d’elles, per la qual cosa no és plana sino esdrúixola,​ ya que l’unió de vocals finals //ia// forma un hiat i no un diftonc.
 +  - Els valencians fem una distinció entre les paraules //​valència//​ i //​Valéncia//​. En la vocal //e// greu o oberta nos referim al número químic màxim d’àtoms d’hidrogen que poden combinar-se en un àtom d’un cos simple, mentres que en la vocal //e// aguda o tancada parlem del topònim relatiu a les nostres terres.
 +  - Sobre el topònim //​Valéncia//​ s'ha de dir que prové de la forma llatina //​Valentia//,​ ya que la ciutat és de fundació romana, i que evolucionà a //​Valéncia//​ en llatí vulgar, abans de la conquista i sense haver encara repobladors catalans, si be no s'​escrigué en accent durant l'Edat Mija perque l'​accentuació és un fet relativament modern en totes les llengües. Lo que sí està clar és que sempre es pronuncià, com hui es fa, en //é// tancada. Es tracta d'una excepció de la regla, ya que totes les paraules valencianes que acaben en //-ència// són en //è// oberta perque les vocals obertes no existien en llatí, i quan aparegueren en algunes llengües romàniques el topònim //​Valéncia//​ ya era tan important i conegut que mantingué la //é// etimològica llatina tancada, ya que la toponímia sol tendir a conservar les formes antigues.
 +  - Tot el territori valencià ha pronunciat històricament la vocal tònica //e// del topònim tancada a pesar que l’oficialitat ha descuidat l’assunt i ha assumit la fonètica catalana que la fa oberta. S’ha de reparar est important erro i restablir la correspondència entre la realitat llingüística del topònim i el seu reconeiximent oficial. Esta qüestió està completament assumida en el restant de poblacions valencianes,​ que oficialment s’han adaptat a la fonètica valenciana. Per eixemple en els casos de les poblacions de //Dénia//, //Vallés// o //Bétera// seria impensable adoptar les formes //Dènia//, //Vallès// o //​Bètera//​. Per tant, en este sentit, no hi ha fonamentació llingüística ni política per a la defensa de la forma //​València//​.
 +  - És competència de les institucions valencianes prendre autònomament les seues decisions, sense la necessitat d’haver-se de subjugar a institucions o entitats extravalencianes. El fet que unes atres llengües o territoris seguixquen, des dels seus principis i lícitament,​ uns atres criteris, no és motiu suficient per a coartar la llibertat i independència dels valencians a l’hora d’ordenar i decidir el nom dels nostres territoris segons la nostra realitat i història. El //Corpus Toponímic Valencià// que ha realisat la AVL és de caràcter consultiu i no vinculant, és per lo tant competència de cada corporació municipal aprovar la forma valenciana del seu topònim.
 +  - Totes les autoritats llingüístiques de diferents tendències reconeixen que el topònim //​Valéncia//​ es pronuncia en //e// tancada, com ho fan la AVL i la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. És inexplicable que si existix este consens a l’hora de reconéixer la fonètica del topònim, s’haja trencat per part de la AVL adoptant una ortografia que reflectix la pronunciació catalana del topònim, subjugant la fonètica valenciana a l’ortografia catalana.