Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:ortografia:ortografia_de_h [27/08/2011 09:38]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_h [23/01/2014 18:00]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== Ortografia de la H ====== 
- 
-===== Grafia i sò ===== 
- 
-La grafia //h// (haig) no representa cap de sò i la seua conservació obedix a criteris purament etimològics,​ encara que hi ha casos en els quals no la du la paraula originària i en l’actualitat sí; també ocorre al revés, apareix en l’orige i no en l’actualitat. 
- 
-===== Escritura de H ===== 
- 
-L’escritura d’esta lletra no té regles pròpiament dites, sino que es troba en un série de paraules i casos concrets que anem a donar. 
- 
-2.1  S’escriu h: 
- 
-a) En prefixos grecs o llatins:\\ 
-- hagio: hagiografia,​ hagiogràfic\\ 
-- halo: halografia, halotècnia\\ 
-- haplo: haplologia\\ 
-- hebdo: hebdomadari\\ 
-- hect/hecto: hectàrea, hectómetro\\ 
-- helio: heliogravat,​ heliocèntric\\ 
-- helmint: helmintiasis,​ helmintològic\\ 
-- hem: hematoma, hemoglobina\\ 
-- hemer/​hemero:​ hemeralopia,​ hemeroteca\\ 
-- hemi: hemicicle, hemisferi\\ 
-- hepat: hepàtic, hepatitis\\ 
-- hepta: heptagonal, heptasilàbic\\ 
-- hexa: hexasilàbic,​ hexagonal\\ 
-- hidr/hidro: hídric, hidràulic, hidrotècnia,​ hidrogràfica\\ 
-- hier/​hierat/​hiero:​ hieràtic, hierocràcia\\ 
-- higro: higrometria,​ higrologia\\ 
-- hip/hipo: hipocamp, hipòdrom, hipocresia\\ 
-- hiper: hipèrbole, hipertròfia\\ 
-- hipno: hipnòtic, hipnofòbia\\ 
-- histo: històlisis\\ 
-- holo: holocaust, holómetro\\ 
-- homo: homosexual, homònim\\ 
-- horo: horòscop, horòpter 
- 
-b) Paraules que ya la tenen en son orige. Donem una llista d’estes paraules, sense ser exhaustius: 
-|adherir ​ |helènic ​ |hivern ​ |hoste ​ | 
-|ahir  |helenisme ​ |home  |hòstia ​ | 
-|cohabitar ​ |herba ​ |homenada ​ |hostil ​ | 
-|deshonestitat ​ |herege ​ |honest ​ |humà ​ | 
-|exhalar ​ |herència ​ |honor ​ |humil ​ | 
-|hàbit ​ |heresiarca ​ |honrar ​ |humiliar ​ | 
-|habitar ​ |heretar ​ |hora  |humit ​ | 
-|ham  |hereu ​ |horisó ​ |humor ​ | 
-|harmonia ​ |hèrnia ​ |horisontal ​ |inhalar ​ | 
-|harmònic ​ |héroe ​ |horrible ​ |inherent ​ | 
-|haver ​ |heroisme ​ |hort  |prohibir ​ | 
-|hebraic ​ |hilaritat ​ |hortènsia ​ |vehement ​ | 
-|hebreu ​ |hispànic ​ |hospital ​ |vehícul ​ | 
-|hedra ​ |història ​ |hostaler ​ |vehicular ​ | 
- 
-c) Casos etimològics. S’escriuen sense //h// una série de paraules, i els seus derivats, enca­ra que la tinguen en l’etimologia:​\\ 
-//espanyol, avorrir, ert, oroneta, ordi, orri//. 
- 
-d) Casos no etimològics. Per contra, tot els derivats del llatí //octo//, s’han escrit generalment en //h//:\\ 
-//huit, huitanta, díhuit, huitava, huitantena//​.