Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:ortografia:ortografia_de_r_rr [27/08/2010 12:30]
Bernat creat
documents:ortografia:ortografia_de_r_rr [23/01/2014 18:00]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== Ortografia de la R i RR ====== 
  
-===== Grafia i sò ===== 
- 
-El sò alveolar vibrant sonor pot ser de dos classes: simple (transcrit fonèticament [r]) i múltiple (transcrit [r̃]). L’escritura d’estos dos sons no oferix moltes particularitats especials en valencià respecte a unes atres llengües que nos són veïnes. 
- 
-Dos són les grafies que utilisem per a representar les vibrants al­veolars:​ R/r i RR/rr. 
- 
-La vibrant simple [r] desapareix en algunes localitats valencianes i en uns casos concrets: 
- 
-a) Quan la paraula acaba en //-r// o //-r// + consonant / consonants: 
-|pati(r) ​ |vole(r) ​ | 
-|mamprenedo(r) ​ |llogue(r) ​ | 
-|dima(r)ts ​ |dine(r)s ​ | 
- 
-b) En els infinitius, quan van seguits d’un pronom dèbil, a vegades inclús assimilant-se a la consonant per la qual comenta el corresponent pronom: 
-|di(r)-li-ho ​ |conéixe(r)-la ​ | 
-|penja(r)-ne ​ |fregi(r)-lo ​ | 
- 
-Quan es tracta del pronom neutre ho, la //-r// final de l’infinitiu es pot convertir en una verdadera labiodental fricativa [v]: 
-|penjar-ho ​ |[penğávo] ​ | 
-|dir-ho ​ |[dívo] ​ | 
- 
-(Igual succeïx quan en lloc d’un infinitiu es tracta del gerundi o del participi de present: la [t] es convertix en [v]) 
-|dient-ho ​ |[diẹ́m̭vo] ​ | 
-|fent-ho ​ |[fẹ́m̭vo] ​ | 
- 
-Cal remarcar el caràcter comarcal/​local d’estes pronunciacions no acceptables en un model de llengua formal. 
- 
-===== Escritura de r ===== 
- 
-==== S’escriu r: ==== 
- 
-a) En sò de vibrant simple, [r]:\\ 
-- En posició intervocàlica (interior de paraula):\\ 
-//pera, ciri, cara, paret, manera, esperant//. 
- 
-- En final de sílaba, davant de qualsevol atra consonant (posició de sílaba travada):\\ 
-//carta, Bèrnia, marge, murta, porta, narcòtic//​. 
- 
-- En final de paraula:\\ 
-//sur, cuinar, sentir, calor, taronger, pensar//. 
- 
-- En els grups consonàntics //br, cr, dr, gr, tr, pr//: 
-//bri, ombra, criminal, sucre, grossa, sogra, drac, padrina, tres, atrevit, prenyada, apretar//. 
- 
-b) En sò de vibrant múltiple [r]:\\ 
-- En posició inicial de paraula: //roda, redó, Rússia, roig, ratolí, rialla//. 
-- En posició interior de paraula, sempre darrere d’una atra consonant pero pertanyent a sílaba distinta; és dir, sense for­mar grup consonàntic en la consonant que la precedix: //honradea, somriure, enrecordar-se’n,​ desenrollar//​. 
- 
-===== Escritura de RR ===== 
- 
-==== S’escriu RR: ==== 
- 
-Sempre en posició intervocàlica (no mai en posició inicial ni darrere d’una atra consonant):​\\ 
-//carrer, serra, alfarrassar,​ borrar, botifarra//​. 
- 
-També en les formacions compostes per un prefix acabat en vocal i una paraula escomençada per //r//, esta grafia es duplica per quedar en eixos casos en posició intervocàlica:​\\ 
-//​contrarrevolució,​ suprarrenal,​ birradial, trirrítmic,​ antirrobo, monorraïl, plurirruta, extrarradi, Vilarreal, Malvarrosa//​.