Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Ortografia de la R i RR

Grafia i sò

El sò alveolar vibrant sonor pot ser de dos classes: simple (transcrit fonèticament [r]) i múltiple (transcrit [r̃]). L’escritura d’estos dos sons no oferix moltes particularitats especials en valencià respecte a unes atres llengües que nos són veïnes.

Dos són les grafies que utilisem per a representar les vibrants al­veolars: R/r i RR/rr.

La vibrant simple [r] desapareix en algunes localitats valencianes i en uns casos concrets:

a) Quan la paraula acaba en -r o -r + consonant / consonants:

pati® vole®
mamprenedo® llogue®
dima®ts dine®s

b) En els infinitius, quan van seguits d’un pronom dèbil, a vegades inclús assimilant-se a la consonant per la qual comenta el corresponent pronom:

di®-li-ho conéixe®-la
penja®-ne fregi®-lo

Quan es tracta del pronom neutre ho, la -r final de l’infinitiu es pot convertir en una verdadera labiodental fricativa [v]:

penjar-ho [penğávo]
dir-ho [dívo]

(Igual succeïx quan en lloc d’un infinitiu es tracta del gerundi o del participi de present: la [t] es convertix en [v])

dient-ho [diẹ́m̭vo]
fent-ho [fẹ́m̭vo]

Cal remarcar el caràcter comarcal/local d’estes pronunciacions no acceptables en un model de llengua formal.

Escritura de R

S’escriu r:

a) En sò de vibrant simple, [r]:
- En posició intervocàlica (interior de paraula):
pera, ciri, cara, paret, manera, esperant.

- En final de sílaba, davant de qualsevol atra consonant (posició de sílaba travada):
carta, Bèrnia, marge, murta, porta, narcòtic.

- En final de paraula:
sur, cuinar, sentir, calor, taronger, pensar.

- En els grups consonàntics br, cr, dr, gr, tr, pr: bri, ombra, criminal, sucre, grossa, sogra, drac, padrina, tres, atrevit, prenyada, apretar.

b) En sò de vibrant múltiple [r]:
- En posició inicial de paraula: roda, redó, Rússia, roig, ratolí, rialla. - En posició interior de paraula, sempre darrere d’una atra consonant pero pertanyent a sílaba distinta; és dir, sense for­mar grup consonàntic en la consonant que la precedix: honradea, somriure, enrecordar-se’n, desenrollar.

Escritura de RR

S’escriu RR:

Sempre en posició intervocàlica (no mai en posició inicial ni darrere d’una atra consonant):
carrer, serra, alfarrassar, borrar, botifarra.

També en les formacions compostes per un prefix acabat en vocal i una paraula escomençada per r, esta grafia es duplica per quedar en eixos casos en posició intervocàlica:
contrarrevolució, suprarrenal, birradial, trirrítmic, antirrobo, monorraïl, plurirruta, extrarradi, Vilarreal, Malvarrosa.