Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

diccionari:ajuda [26/04/2010 00:21]
Bernat
diccionari:ajuda [23/01/2014 18:00]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== Ajuda del Diccionari Ortogràfic ====== 
  
-Este diccionari permet buscar paraules en valencià i/o castellà. El seu us és molt simple i paregut al d'​atres diccionaris,​ pero té algunes funcions especials que cal comentar: 
- 
-  * Les entrades en valencià que corresponguen a verps apareixen acompanyades d'un botó que du a la seua flexió. 
-  * Les entrades en castellà apareixen acompanyades d'un botó que du a l'​entrada corresponent en el diccionari de la //Real Academia Española//​. 
-  * Pulsa damunt de qualsevol paraula de les que apareix en les accepcions per a buscar-la en el diccionari. 
-  * Introduïx números (sense comes ni punts) per a passar-los a lletres. 
- 
-===== Funcions alvançades ===== 
- 
-Estes funcions són un poc més complexes i no tots els usuaris les necessitaran. 
- 
-Es mostrarà un màxim de 10 resultats presos aleatòriament de tots els possibles en cas d'​haver-ne més. 
- 
-==== Busques en comodins ==== 
- 
-Es poden fer busques inexactes utilisant comodins, on el "​_"​ és el comodí que representa un únic caràcter, i el "​%"​ és el comodí que representa un número qualsevol de caràcters. 
- 
-Eixemples: 
-  * "​hiper%":​ paraules que escomencen per "​hiper"​. 
-  * "​%òssia":​ paraules que acaben en "​òssia"​. 
-  * "​%tz%":​ paraules que tenen "​tz"​ a principi, final o interior de paraula. 
-  * "​%_super_%":​ paraules que tenen "​super"​ en interior de paraula. 
- 
-==== Busques en expressions regulars ==== 
- 
-Es poden fer també busques basades en expressions regulars tancant-les entre barres (/), de la forma "/​^amp.*r$/"​. 
- 
-====== ​ ====== 
- 
-[[start|Tornar al diccionari]]