¡Açò és una versió antiga del document!


Ajuda del Diccionari Ortogràfic

Este diccionari permet buscar paraules en valencià i/o castellà. El seu us és molt simple i paregut al d’atres diccionaris, pero té algunes funcions especials que cal comentar:

  • Les entrades en valencià que corresponguen a verps apareixen acompanyades d’un botó que du a la seua flexió.
  • Les entrades en castellà apareixen acompanyades d’un botó que du a l’entrada corresponent en el diccionari de la Real Academia Española.
  • Pulsa damunt de qualsevol paraula de les que apareix en les accepcions per a buscar-la en el diccionari.
  • Introduïx números (sense comes ni punts) per a passar-los a lletres.

Funcions alvançades

Estes funcions són un poc més complexes i no tots els usuaris les necessitaran.

Es mostrarà un màxim de 10 resultats presos aleatòriament de tots els possibles en cas d’haver-ne més.

Busques en comodins

Es poden fer busques inexactes utilisant comodins, on el “_” és el comodí que representa un únic caràcter, i el “%” és el comodí que representa un número qualsevol de caràcters.

Eixemples:

  • “hiper%”: paraules que escomencen per “hiper”.
  • “%òssia”: paraules que acaben en “òssia”.
  • “%tz%”: paraules que tenen “tz” a principi, final o interior de paraula.
  • “%_super_%”: paraules que tenen “super” en interior de paraula.

Busques en expressions regulars

Es poden fer també busques basades en expressions regulars tancant-les entre barres (/), de la forma “/^amp.*r$/”.