Ajuda del Diccionari Ortogràfic

Escriviu la paraula que voleu buscar en valencià o castellà. Algunes coses que es poden fer ademés de les consultes normals al diccionari:

  • Podeu vore la conjugació dels verps en valencià si pulseu el botó corresponent que voreu al costat del verp.
  • Podeu vore l’entrada corresponent en el diccionari de la Real Academia Española per a les paraules en castellà.
  • Podeu pulsar damunt de qualsevol paraula de les que apareixen en les entrades per a buscar-la en el diccionari.
  • Podeu introduir números (sense signes de puntuació) per a vore’ls convertits a lletres.

Funcions alvançades

Si necessiteu buscar paraules segons uns criteris més flexibles podeu utilisar les funcions que es detallen a continuació. En cas de generar massa resultats es mostraran un màxim de 10 presos aleatòriament de tots els possibles.

Busques en comodins

Podeu fer busques inexactes utilisant comodins, on el ‘_’ és el comodí que representa un únic caràcter i el '%' és el comodí que representa un número de caràcters de llongitut variable.

Eixemples:

  • hiper% : torna paraules que escomencen per hiper.
  • %òssia : torna paraules que acaben en òssia.
  • %_tz_% : torna paraules que porten el dígraf tz en interior de paraula.

Busques en expressions regulars

Podeu fer també busques basades en expressions regulars utilisant la barra (/) com a delimitador. Per eixemple: /^amp.*r$/.