¡Açò és una versió antiga del document!


Gramàtica de la Llengua Valenciana

El passat dia 3 de març, Dia de la Llengua i Cultura Valencianes, se presentà el primer borrador provisional de la nova Gramàtica de la Llengua Valenciana, el qual pogué consultar-se en llínea durant unes semanes.

Tancat el primer periodo d’exposició pública, han proseguit els treballs de revisió del text, els quals estan donant lloc a una segona versió provisional, consultable per capítuls, que anirà penjant-se en este lloc a partir del dia 1 de maig de 2015.

Açò permetrà que el text provisional de la gramàtica estiga a lliure disposició de tots els usuaris mentrimentres s’edita la versió definitiva en paper, l’eixida de la qual està prevista per al quart trimestre de 2015.

Igualment, els usuaris poden enviar sugerències de millora, degudament argumentades, que seran estudiades per la Secció. Volem que esta siga una Gramàtica oberta i participativa per a tots i de tots els valenciaparlants.

Contingut de la Gramàtica:

PRÒLEC

Índex

ORTOGRAFIA

1 L'alfabet

2 L’agrupació silàbica

3 L’us de les vocals

4 L'us de les consonants

5 L'apòstrof

6 El guionet

7 L'accent i la diéresis

8 Els signes de puntuació

MORFOLOGIA I SINTAXIS

9 Conceptes generals. L’oració. El subjecte

10 El substantiu i el sintagma nominal. L’adjectiu

11 Morfologia flexiva del nom: gènero i número dels substantius i dels adjectius

12 Els determinants. L'artícul

13 Els determinants: els demostratius i els possessius

14 Els quantificadors: els indefinits

15 Els quantificadors: els numerals

16 Els pronoms personals

17 Els relatius, els interrogatius i els exclamatius

18 El verp

19 El predicat

20 L’adverbi i la negació

21 Les preposicions

22 Les conjuncions

23 Les interjeccions

24 Morfologia derivativa

Anex 1. Toponímia i gentilicis valencians

Anex 2. Toponímia i gentilicis de les Comunitats Autònomes

Anex 3. Toponímia internacional