Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes té previst celebrar el I Centenari de la RACV en l’edició d’una gramàtica acadèmica de la llengua valenciana, ya que el primer treball que esta institució publicà el mateix any de la seua creació, 1915, fon la Gramàtica Elemental de la Llengua Valenciana, treball que se li encomanà al filòlec Lluís Fullana Mira.

Esta nova gramàtica, que naix en la pretensió de superar i millorar les anteriors, està elaborada per un equip de filòlecs i professionals, tots ells membres de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, i pretén ser un material fonamental per a l’estudi i millora de la llengua valenciana. La gramàtica tindrà un caràcter descriptiu, pero no deixarà de ser normativa a l’hora que respectuosa en les diferents variants o dialectes valencians. També serà didàctica per a que puga ser utilisada en l’aprenentage de la llengua i en els cursos que entitats, com Lo Rat Penat, venen donant.

Estarà finalisada a lo llarc de 2014 i ademés de la seua edició estarà disponible en la pàgina web de la RACV.