Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Abreviatures en Valencià

A
AA. autors // altees
A/A A l’atenció de
ab. abat
abl. ablatiu
abr. abril
abrev. abreviació
abs. absolut // absolutament
abs. gen. absolució general
a. C. ans de Crist
act. actiu // activitats
acus. acusatiu
acúst. acústica
ad. adicional
adj. adjectiu
admdor. administrador
admtiu. administratiu
admó. administració
adob. adoberia
adv. adverbi // adverbial
advers. adversativa
a. eg. per eixemple
aerod. aerodinàmica
aeron. aeronàutica
afm. afectíssim
ag. agent // agència
ago. agost
agr. agricultura // agrària
agrim. agrimensura
Ajt. Ajuntament
al. alemà // alumnes
àlg. àlgebra
alim. alimentació
alm. almirant
alq. alquímia
alt. altitut
a. m. ante meridiem (ans del migdia)
Am. Amèrica
amb. ambigu // ambulatori
A. M. D. G. a la major glòria de Deu
amer. americà // americanisme
an. anònim
anal. analítica
anat. anatomia
Angl. Anglaterra
angl. anglés
anglic. anglicanisme
anim. animal
aniv. aniversari
ant. antic
anti. antiquat
antòn. antònim
antonom. antonomàsia
antrop. antropologia
ap. apòstol // apartat
apic. apicultura
Apoc. Apocalipsis
apr. aprovat
aprox. aproximadament
apt. apartat
apud. pres de l’obra
àr. àrap
arg. aragonés
arc. arcaic // arcaisme
arch. archivística // archipèlec
arit. aritmètica
arm. armament
arq. arquitectura
arqueol. arqueologia
arquit. arquitectura
art. artícul
arts i of. arts i oficis
artill. artilleria
assoc. Associació
astr. astronomia
astrof. astrofísica
astrol. Astrologia
astron. astronomia
A. T. Antic Testament
Atl. Austràlia // Atlàntic
att. atentament
aum. aumentatiu
aut. automòvil
automàt. automàtic
auton. autonomia // autonòmic
aux. auxiliar
av. avinguda
av. aviació
aviac. aviació
avic. avicultura
avda. avinguda
B
b. beat // be
bal. baleàric
balíst. balística
barb. barbarisme
barr. barroc (estil)
Bcn. Barcelona
Bèlg. Bèlgica
Bíbl. Bíblia
bibl. biblioteca
bibliog. bibliografia
bibliot. biblioteconomia
biogeog. biogeografia
biol. biologia
bioq. bioquímica
blas. blasó
b. l. m. bese la mà
bm. P. beatíssim Pare
boll. bolletí
bot. botànica
brig. brigadier
bros. germans (brothers // en empreses)
bud. budisme
burl. burlesc
bv. ben vist // Bene visum
C
c. cap (geog) // cap a // circa // prop de
c/ carrer
calc. calcer
càlc. càlcul
calef. calefacció
Calif. Califòrnia
can. canònic // canal
cap. capítul // capità
capi. capital
cappà. capellà
caract. característiques
carret. carretera
cartog. cartografia
cast. castellà // castellanisme
cat. català // catalanisme
catal. catalogat
catol. catolicisme
caus. causal
c/c conte corrent
cdt. comandant
cèlt. cèltic.
ceràm. ceràmica
cert. certificació // certificat
cetr. cetreria
cf. confessor // compareu en… // vejau // confronteu en…
cfr. vejau…
chin. chinenc
Chn. China
Chp. Chipre
cia. companyia
cibern. cibernàutica
cient. científic
cinem. cinematografia
cineg. cinegètica
cir. cirugia
cit. citologia
civ. civil
class. classificació
climat. climatologia
cnel. coronel
co. vore cia.
codic. codicologia
col. columna // colaborador
colec. colecció
colomb. colombicultura
coloq. coloquial
color. colorants
com. comerç
comp. comparatiu
cond. condicional
conf. confecció
conj. conjunció
conjug. conjugació
conjunt. conjuntiu
cons. consell
const. constitució // constitucional // constituir // construcció
cont. contabilitat // contínua // continuativa // contingut
contemp. contemporànea (edat)
contr. contracció
cop. copulativa
Cor. Corintis
cord. cordillera
corp. (corporation) vore cia.
corr. correus
cosm. cosmètica
cosmog. cosmografia
cosmol. cosmologia
cosmon. cosmonàutica
cra. carrera
criminol. criminologia
crist. cristianisme
cristal. cristalografia
crít. crítica
cròn. crònica
cronol. cronologia
cts. cèntims
cult. cultisme
D
D. Don (En // N’)
dan. danés
d. C. despuix de Crist
dd. des de
DD. diversos // doctors
dec. decembre // decoració
def. defectiu // dèficit
Def. Defensa
dem. demostratiu
demog. demografia
demost. demostratiu
d. e. p. descanse en pau
dep. deport
dep. lleg. depòsit llegal
der. derivat
des. desert
desc. descobert // descobriment
desenr. desenrollats (països)
despect. despectiu // despectivament
destil. destilació
determ. determinatiu // determinant
Di. Dinamarca
diag. diagnosis // diagnòstic
dial. dialecte
dib. dibuix
dicc. diccionari
diet. dietètica
dim. diminutiu
dipl. diplomàtica
dir. direcció
disj. disjuntiva
diss. disseny
dist. distància
distr. distributiva // distribució
djs. dijous
D. lh. p. Deu l’haja perdonat
dll. dilluns
dmc. dimecres
dmt. dimarts
Dnya. Donya (vid. Na // N’)
doc. document
dpt. departament
Dr. Doctor
dr. dret // dreta
dss. dissabte
Dt. Deuteronomi
dtor. director
dum. dumenge
dup. duplicat
dvs. divendres
E
E. Espanya
eban. ebanisteria
e. c. e. en lo cel estiga
Ecle. Eclesiastés (llibre)
Ecli. Eclesiàstic
ecol. ecologia
econ. economia
economet. econometria
ed. editorial // edició
educ. educació
e. f. en funcions
efec. efectiu
eix. eixemple // eixamplar // eixemplar
elect. electricitat
electroac. electroacústica
electrob. electrobiologia
electrod. electrodomèstics
electron. electrònica
electroq. electroquímica
electrorad. electroradiologia
electrot. electrotècnia
elíp. elíptic
E. M. Edat Mija
E. Mod. Edat Moderna
ema. Eminència
emb. embassament
embal. embalage
embriol. embriologia
Emm. Eminentíssim
Emma. Eminentíssima
empr. empreses
encic. enciclopèdia
encícl. encíclica
enol. enologia
enseny. ensenyança
entom. entomologia
epig. epigrafia
epist. epistemologia
equit. equitació
Esc. Escandinàvia
esc. escultura
escolt. escoltisme
escr. escritura
escult. escultura
esgr. esgrima
esot. esoterisme
esp. especialment
Esp. Espanya
espect. espectàculs
espel. espeleologia
espir. espiritisme
Est. Estat
est. estiu
estad. estadística
estèt. estètica
estil. estilística
estratig. estratigrafia
estu. estudi
et al. i uns atres (et alii)
etc etcétera
ètic. ètica
etnog. etnografia
etnol. etnologia
etol. etologia
eusq. eusquera
evol. evolució
Èx. Èxodo (llibre)
Exca. Excelència
excm. excelentíssim
excma. excelentíssima
excurs. excursionisme
exp. exponent // expedient // experimental
expl. explosiu // exploració // explicatiu
export. exportació
ext. exterior // extern // extensió
extens. extensiu (cultiu)
F
f. femení
fam. família // familiarment // familiar
farm. farmàcia
F. C. Ferrocarril
feb. febrer
fed. federació
ferret. ferreteria
ferroc. ferrocarril
fest. festiu // festival
fi. fins a
fig. figura // figurat // figuradament
fil. filatura
filos. filosofia
fin. final // finances
finl. finlandés
fís. física
fisiol. fisiologia
fo. foli
folc. folclor // folclòric
fon. fonètica
fonol. fonologia
for. forense // foraster // foràneu
forest. forestal
fòrm. fòrmula
form. formal
fort. fortificació
fot. foto
fotog. fotografia
Fr. França
fr. francs // francés // frai // fra
francm. francmaçoneria
frs. frase
frut. fruticultura
f. s. franc suís
Fts. Llibre dels Fets de Jaume I // Fets dels Apòstols
fust. fusteria
fut. futur
G
ga. galó (mida)
gal. Galicisme
gàl. Gàlic
Gal. Galícia
Gàla. Gàlates
gall. gallec
gan. ganaderia
gastr. gastronomia
gen. genitiu
gèn. gènero
Gén. Génesis (llibre)
geneal. genealogia
genèt. genètica
geobot. geobotànica
geod. geodèsia
geof. geofísica
geogr. geografia
geol. geologia
geom. geometria
geomorf. geomorfologia
geoquím. geoquímica
ger. gerundi
germ. germanisme // germànic
gimn. gimnàsia
gin. giner
glac. glaciació // glaciarisme
glaciol. glaciologia
gòt. gòtic
gov. govern
gr. grec
graf. gràfic // arts gràfiques
Gral. Generalitat
gral. general
gram. gramàtica
grav. gravat
grm. germà
guer. guerra
H
h. habitualment // hora
ha. hectàrea
hab. habitant
Hble. Honorable
hebr. hebreu
heràld. heràldica
hidr. hidràulica
hidrog. hidrografia
hidrol. hidrologia
hig. higiene
hind. hinduisme
hiperb. hiperbòlicament
hipèrb. hipèrbole
hist. història // historiografia
histol. histologia
hiv. hivern
Hol. Holanda
hong. hongarés
hort. horticultura
hptal. hospital
hrs. hores
hum. humana // humanisme
I
ib., ibid. en la mateixa font
iconog. iconografia
ictiol. ictiologia
i. e. és dir
Imp. Ger. Imperi Germànic
igl. iglésia
il. ilustració
ilat. ilativa
Ile. Ilustre
ilm. ilustríssim
ilma. ilustríssima
i. l. t. incapacitat laboral transitòria
ill. illes
imp. imperatiu // important
imperf. imperfecte
impers. impersonal
import. importació
impr. imprenta // impròpiament
Inc. Incorporated (vore S. A.)
ind. indicatiu
indef. indefinit
indet. indeterminat
indum. indumentarisme // indumentària
indus. industrialisació
indús. indústria
inf. infra, més avant, més avall // infinitiu
info. informació
inform. informàtica
ing. ingenieria // ingenier
inorg. inorgànica
I. N. R. I. inri, Jesús Nazaré Rei dels Judeus (Ihesus Nazarenus Rex Iudaeorum)
insep. inseparable
inst. institut
int. intern // internacional
interj. interjecció
interr. interrogatiu
intr. intransitiu
inus. inusual
inv. invariable // investigació
Ir. Irlanda
iròn. irònic // irònicament
irr. irregular
islam. islamisme
It. Itàlia
it. italià
J
jap. japonés
jard. jardineria
J. C. Jesucrist
J. Dir. Junta Directiva
Jhs. Jesús
Jn. Sant Joan (evangeli)
JJ. OO. Jocs Olímpics
joy. joyeria
jud. judaisme
jul. juliol
jun. Juny
juríd. jurídic
K
L
làm. làmina
lat. latitut
Lbn. Líban
Lbr. Libèria
Lc. Sant Lluc (evangeli)
Lev. Levític
líq. líquit
lír. lírica
litog. litografia
ll. llínea
llat. llatí // llatinisme
llatinoam. llatinoamèrica
llib. llibre
Llic. Llicenciat
llig. lligam (documentació)
lling. llingüística
llit. lliteratura // lliterari
llitúrg. llitúrgia
llòg. llògica
llogíst. llogística
llong. llongitut
lltda. llimitada
llum. lluminotècnia
loc. locució
local. localisme
loc. cit. en el lloc citat (loco citato)
Lux. Luxemburc
M
m. morí // mort en… // masculí
m. a. mig ambient
magnet. magnetisme
mai. maig
mall. mallorquí
manut. manutenció (almagasenage)
mar. març // marina // marítim // mariner
mass. massiç (geogr.)
mat. matemàtiques // mateix
màx. màxim
Mc. Sant Marc (evangeli)
m. d. o. mà d’obra
mec. mecànica
med. medicina
medit. mediterràneu
men. menorquí
mer. mercantil
merid. meridional
met. metafòric
metal. metalúrgia
metàt. metàtesis
meteor. meteorologia
metod. metodologia
metr. metrologia
mètr. mètrica
Mga. Mongòlia
Mi. Miquees (llibre)
microb. microbiologia
mil. milícia // militar // milèsim
min. minut
mín. mínim
mineral. mineralogia
mit. mitologia
mob. mobiliari
mod. modo // moda
Mons. monsenyor
mont. monteria // montanyisme
mort. mortalitat
mossàr. mossàrap
mn. mossén
mot. motors
mov. moviment
mr. màrtir // míster
ms. manuscrit
mt. mont
Mt. Sant Mateu (evangeli)
Mtat. majestat
mús. música
N
n. nom // neutre // naixqué en…
nac. Nacional
Na. Sa. Nostra Senyora
nat. natural // Naturalea
natal. natalitat
naut. nàutica
n. b. observació // aclariment
n. de l’a. nota de l’autor
n. del t. nota del traductor
neerl. neerlandés
negat. negatiu
Neh. Nehemies (llibre)
neol. neologisme
neutr. neutre
neutralis. neutralisació
No. Noruega
nom. nominatiu
nor. noruec
nov. novembre
N. notable
N. S. Nostre Senyor
N. S. J. C. Nostre Senyor Jesucrist
N. T. Nou Testament
num. numeral
núm. número
numism. numismàtica
O
Obr. Publ. Obra Pública
obs. obsolet
observ. observació
occ. occidental // occità
oceanog. oceanografia
oct. octubre
ocult. ocultisme
oç. onça
odont. odontologia
ofic. Oficina // oficial
oftal. oftalmologia
oleic. oleicultura
op. cit. obra citada
òpt. òptica
ordin. ordinal
ornit. ornitologia
ort. ortografia
orient. oriental
P
P. Pare
p. propi // per
pàg. pàgina
paleobot. paleobotànica
paleog. paleografia
paleont. paleontologia
p. anal. per analogia
paper. papereria
papir. papirologia
par. paràgraf, divisions d’un capítul o artícul
part. participi // partícula // partida
pass. passiu // passat
past. pasticeria
patol. patologia
pça. plaça
P. D. posdata
pedag. pedagogia
pediat. pediatria
pedol. pedologia
peix. peixca
p. eix. per eixemple
p. ext. per extensió
pell. pelleria, pelliceria
pen. penal
per. periodo
perf. perfecte
perfum. perfumeria
period. periodisme
pers. persona
person. personal
petrog. petrografia
petrol. petrolífera (indústria)
pge. passage
pij. pijoratiu
pint. pintura // pintura (indústria)
pir. pirotècnia
pl. plural
pla. plana (de llibre)
plàst. plàstics
plusc. plusquamperfecte
p. o. per orde
p. m. post meridiem (despuix del migdia)
Po. Polònia
pobl. població
poes. poesia
poèt. poètic, -ca
polít. polític, -ca
pop. popularment // popular
port. portugués
posic. posició
poss. possessiu
Pp. Papa
p. p. per poder // ports pagats
part. pass. participi passat
pp. pàgines
ppal. principal
Pr. Prússia
pr. present
pref. prefix
prehist. prehistòria
prel. preliminar
prep. preposició // preposicional
pres. presupost
prim. primitiu
priv. privatiu // privat
prnl. pronominal
pro. propi
proc. processal
prod. producte // producció
prof. professor
pron. pronom
pros. prosòdia
protest. protestantisme
prov. provençal
provin. provincial
provín. província
prove. proverbis
provis. provisional
provor. provisor
P. S. Post Scriptum
psicol. vid. sicol.
psiq. vid. siq.
pt. punt
pt. president
pta. porta, pesseta // presidenta
pts. pessetes
publ. publicitat
puer. puericultura
p. us. poc usat
pvre. prevere
Q
Q. D. G que Deu guarde
quím. Química
R
r. riu // recte (fulla)
radiotèc. radiotècnia
rar. rarament
rdm. reverendíssim
rdma. reverendíssima
Re. Reis (evangeli)
ref. referència // refrà
refl. reflexiu
refrig. refrigeració
reg. registre
reg. regular
regio. regional
rel. relatiu
relac. relacions
relat. relativitat
relig. religió
rell. rellongeria
ren. renaiximent
ret. retòrica
rev. revista
revol. revolució
R. Fr. Revolució Francesa
R. I. P. Descanse en Pau (Requiescat In Pace)
R. O. Real Orde
rom. romà // romànic
roma. romanés
ross. rossellonés
RR. CC. Reis Catòlics
Rt. remet
Rtt. remitent
Ru. Rússia
rvt. reverent
S
s. sigle // substantiu
S. A. Sa Altea // societat anònima
s. a. sense any
S. A. I. Sa Altea Imperial
Sal. Salms
Sam. Samuel
sanit. sanitària // sanitat
sànscr. sànscrit
S. A. R. Sa Altea Real
sb. sabiea
s. c. sa casa
S. C. M. Sacra Catòlica Magestat
s. d. sense data, sense dia
S. D. M. Sa Divina Magestat
secc. secció
secr. secretari
seg. següent
sept. septentrional
ser. sericultura
serm. sereníssim
serv. servici
set. setembre
s. f. sense foliar
sg. segons
sgt. sargent
sic. aixina apareix (sicut)
sicol. sicologia
sig. signat
sigil. sigilografia
sign. signatura // significat
silv. silvicultura
sin. sinònim
sing. singular
siq. siquiatria
s. ll. sense lloc
S. M. Sa Magestat
s. n. sense nom
s/n sense número
soc. social // societat
sociol. sociologia
Sof. Sofonies
sp. espècie
sr. senyor
sra. senyora
S. R. M. Sa Real Majestat
S. S. Sa Santitat // Santa Sèu
ss. sigles // següents
SS. AA. Ses Altees
ssm. santíssim
SS. MM. Ses Majestats
ssp. subespècie
SS. PP. Sants Pares
S. S. S. Son Segur Servidor
St. sant
Sta. santa
Sts. sants
Su. Suècia
subd. subdesenrollats (països)
subj. subjuntiu
subm. submarinisme
subs. substantiu
suf. sufix
superl. superlatiu
supr. superior
sur. suro (indústria)
T
t. tonellada // tom
tàct. tàctica
taurom. tauromàquia
tb. també
teat. teatre
tecnol. tecnologia
telecom. telecomunicacions
telef. telefonia
teol. teologia
terap. terapèutica
term. terminologia // terminació // terme
termo. termodinàmica
tes. tesorer
text. textil
Tim. Timoteu (evangeli)
tipog. tipografia
tít. títul
topogr. topografia
topol. topologia
toxicol. toxicologia
tr. transitiu
trad. traducció // traductor
tradi. tradició // tradicional
tràns. trànsit
transcr. transcripció
transf. transferència
transp. transports
traum. traumatologia
treb. treball
trig. trigonometria
tt. tinent
tur. turisme
U
u. a. unitat astronòmica
u. m. c. Use’s més com
u. n. e. una norma espanyola
Univ. universitat
urb. urbana // urbanisació
urban. urbanisme
u. t. c. Use’s també com
V
v. verp // vore // vers // versícul
VV. AA. Varis Autors // Diversos Autors
v. g. per eixemple
v. gr. per eixemple (verbi gratia)
va. vostra
val. valor
var. varietat // variant
Vcia. Valéncia (també Vlc.)
vcià. valencià
veg. vegetal
vej. vejau
veloc. velocitat
Ven. Venècia (república)
Vene. Veneçuela
vers. versícul
veter. veterinària
vg. per eixemple // verge
vid. això és // vejau (vide)
vidr. vidriera (indústria)
vitic. viticultura
viv. vivenda
Vlc. Valéncia (tambe Vcia.)
V. M. Vostra Majestat
voc. vocatiu
vocab. vocabulari
vol. volum
V. S. Vostra Senyoria
vs. contra // en oposició a
V. S. I. Vostra Senyoria Ilustríssima
V. S. S. Vostre Segur Servidor
vt. vosté
vulg. vulgar // vulgarisme
W
Wash. Washington
X
Y
Z
Zac. Zacaries (llibre)
zoogeog. zoogeografia
zool. zoologia
zoot. zootècnia

Símbols internacionals

A continuació incloem un llistat en els símbols internacionals més utilisats per a complementar el llistat d’abreviatures. Els símbols no seguixen les mateixes regles que les abreviatures, no varien d’una llengua a una atra, s’han d’escriure sempre exactament com les presentem ací, i és important respectar les mayúscules i minúscules per a no canviar el seu significat.

Elements de la taula periòdica

Ac actini
Ag argent
Al alumini
Am americi
Ar argó
As arsènic
At astat
Au or
B bor
Ba bari
Be berili
Bi bismut
Bk berkeli
Br brom
C carbono
Ca calci
Cd cadmi
Ce ceri
Cf californi
Cl clor
Cm curi
Co cobalt
Cr crom
Cs cesi
Cu coure
Dy disprosi
Er erbi
Es einsteni
Eu europi
F flúor
Fe ferro
Fm fermi
Fr franci
Ga
Gd gadolini
Ge germani
H hidrogen
He heli
Hf hafni
Hg mercuri
Ho holmi
I yodo
In indi
Ir iridi
K potasi
Kr criptó
La lantà
Li liti
Lr laurenci
Lu luteci
Md mendelevi
Mg magnesi
Mn manganés
Mo molibdé
N nitrogen
Na sodi
Nb niobi
Nd neodimi
Ne neó
Ni níquel
No nobeli
Np neptuni
O oxigen
Os osmi
P fòsfor
Pa protactini
Pb plom
Pd paladi
Pm promeci
Po poloni
Pr praseodimi
Pt platí
Pu plutoni
Ra radi
Rb rubidi
Re reni
Rh rodi
Rn radó
Ru ruteni
S sofre
Sb antimoni
Sc escandi
Se seleni
Si silici
Sm samari
Sn estany
Sr estronci
Ta tàntal
Tb terbi
Tc tecneci
Te teluri
Th tori
Ti titani
Tl tali
Tm tuli
U urani
V vanadi
W wolframi
Xe xenó
Y itri
Yb iterbi
Zn zinc
Zr zirconi

Unitats del Sistema Internacional

A amper
cm centímetro
dam decàmetro
dm decímetro
g gram
GW gigavat
hl hectòlitro
hm hectómetro
Hz hertzi
kcal quilocaloria
kg quilogram
kHz quilohertzi
kl quilolitro
km quilómetro
kV quilovolt
kW quilovat
kWh quilovat per hora
l litro
m metro
mA miliamper
mbar milibar
mg miligram
MHz megahertzi
mm milímetro
ms milisegon
mV milivolt
V volt
W vat

Punts cardinals

N Nort
NE Nordest
NO Noroest
O Oest
S Sur
SE Surest
SO Suroest