Writing /var/www/llenguavalenciana.com/wiki/data/cache/9/924b32e47f2c2e99806d22a1a4041165.metadata failed
Writing /var/www/llenguavalenciana.com/wiki/data/cache/9/924b32e47f2c2e99806d22a1a4041165.xhtml failed

El nom de les lletres

En valencià l’alfabet consonàntic és el següent:

b be o be alta c ce
ch che ç ce trencada
d de f efe
g ge h haig
j jota k ca
l ele ll elle
m eme n ene
ny enye p pe
q cu r ere
rr erre s esse
t te v ve o ve baixa
w ve doble x xe o equis
y i grega z zeta


En valencià el sistema vocàlic és el següent:

a ‘sal’ tancada de ‘fe’
ę oberta de ‘mel’ i ‘pi’
tancada de ‘dos’ ǫ oberta de ‘por’
u ‘tu’