Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Fe d'errates

Esta fe d’errates corrig els erros trobats en el núm. 27 de la Série Filològica publicat el 2005 en el títul Ortografia de la Llengua Valenciana i Estàndart Oral Valencià. Consulteu també la taula de l'accent diacrític que ha segut corregida i ampliada.

Ortografia de la Llengua Valenciana

Pàg. Llínea A on posa: Ha de posar:
10 23un proposta més moderna. Popostes ortogràfiques n’apareixeran diverses i una proposta més moderna. Propostes ortogràfiques n’apareixeran diverses i
13 15de Valéncia en motiu del dia del llibre valencià de 1994 feu una edició de de Valéncia en motiu del Dia del Llibre Valencià de 1994 feu una edició de
18 5corbella, abort; en este cas la seua transcripció es [ƀ]. corbella, abort; en este cas la seua transcripció és [ƀ].
18 10ortogràficament per la p i que tanscrivim fonèticament [p]. ortogràficament per la p i que transcrivim fonèticament [p].
18 11Este sò pot desaparéixer quan parlem, sobre tot entre una m i una s: Este sò pot desaparéixer quan parlem, sobretot entre una m i una s:
19 9h) Davant de r i l, sempre que pertanya a la mateixa sílaba; es tracta dels h) Davant de r i l, sempre que pertanyga a la mateixa sílaba; es tracta dels
21 5mps: metempsicosis mps: metempsícosis
21 18d) ç – interior de paraula,sempre que en derivar faça ç o c: d) ç – final de paraula,sempre que en derivar faça ç o c:
22 25c) En el prefix trans-, quan vaja seguit d’una paraula que comente per una s: c) En el prefix trans-, quan vaja seguit d’una paraula que comence per una s:
22 27transuar (de trans + suar) transudar (de trans + sudar)
23 19- agressió, agressor, congressiste, disgressió, ingressar, ingressos, - agressió, agressor, congressiste, digressió, ingressar, ingressos,
23 21- bessó, bessona, bessonada, abessonar. - bessó, bessona, bessonada.
24 9- (tos) tosseta, tossir. - (tós) tosseta, tossir.
24 13(CURSU) cossari
24 14(DORSU) dos, endossar
25 16Excepte: Atanasi, gimnasi, Anastasi, potasi, antonomàsia, Àsia, Atanàsia, Excepte: Atanasi, gimnasi, Anastasi, potassi, antonomàsia, Àsia, Atanàsia,
27 10e) En els sufixos -aç, -iç, -uç, que indiquen aument, despectivitat, implicació o propietat: e) En els sufixos -aç, -iç, -uç, que indiquen aument, implicació, propietat o que són despectius:
28 22princip: princesa, princeses príncip: princesa, princeses
29 1(veri) verinós: verinosa, verinosos, verinoses (verí) verinós: verinosa, verinosos, verinoses
29 13protozoari, paleozoic, mesozoic, protozou, mesozou protozoari, paleozoic, mesozoic, protozou, mesozous
29 28- en interior, intervocàlica o darrerede consonant, seguida de - en interior, intervocàlica o darrere de consonant, seguida de
30 3kàiser, kantià, York, troskiste. kàiser, kantià, York, trotskiste.
31 12Pero, s’escriura g o gu en les formes femenines i en els atres derivats: Pero, s’escriurà g o gu en les formes femenines i en els atres derivats:
31 13- antropófaga, antropófagues, antropofàgia - antropófega, antropófegues, antropofàgia
31 30En els adjectius propincu, inicu, oblicu, que presenten la següent derivació: En els adjectius propinc, inic, oblic, que presenten la següent derivació:
31 31propincu: propinqua, propincus, propinqües, propinqüitat. propinc: propinqua, propincs, propinqües, propinqüitat.
31 32inicu: iniqua, inicus, iniqües, iniquament, iniqüitat. inic: iniqua, inics, iniqües, iniquament, iniqüitat.
31 33oblicu: obliqua, oblicus, obliqües, obliquament, obliqüitat, obliquar. oblic: obliqua, oblics, obliqües, obliquament, obliqüitat, obliquar.
32 15quallar, quaranta, quocient, quota, equànim, equatorial, quallar, quaranta, quotidià, quota, equànim, equatorial,
32 18b) En el femení singular dels adjectius: oblicu, inicu, propincu,b) En el femení singular dels adjectius: oblic, inic, propinc,
35 9afigga i no afíxga / afixca afigga i no afixga / afixca
35 18llig, rig, frig, trepig. llig, rig, frig, trapig.
37 5matsuetut, magnitut, vicisitut, vicisituts. mansuetut, magnitut, vicissitut, vicissituts.
37 10En les paraules planes ecabades en vocal + t, encara que la derivació En les paraules planes acabades en vocal + t, encara que la derivació
38 17amfiteatre, amfitrió, àmfora, emfàtic, emfisema, emfimatosos, amfiteatre, amfitrió, àmfora, emfàtic, emfisema, emfisematosos,
38 18emfiteusis, emfitèutic, limfía, limfàtic, limfatisme, nimfa, emfiteusis, emfitèutic, limfa, limfàtic, limfatisme, nimfa,
38 20símfisis, triumf, triumfal, triumfador, triumfament, triumfant, símfisis, triumf, triumfal, triumfador, triumfalment, triumfant,
38 26b) Darrere de n, en els prefixos con-, en-, in-: convidar, enverinar, involurar. b) Darrere de n, en els prefixos con-, en-, in-: convidar, enverinar, involucrar.
39 8advertir, advocat, subvencio, subvertir, transvers, transversal. advertir, advocat, subvenció, subvertir, transvers, transversal.
40 4En moltes paraules que el valencià te v, presenta el castellà una b; ací En moltes paraules que el valencià v, presenta el castellà una b; ací
40 11avort / aborto
43 14Excepte: abyecció, proyecte i derivats. Excepte: proyecte i derivats.
46 31yo, yuxtaposar, ya, yanqui, yambic, yugular. yo, yuxtapondre, ya, yanqui, yàmbic, yugular.
48 24en esta lèxia per qüestions etimològiques i per a evitar una possible (pero en esta lexia per qüestions etimològiques i per a evitar una possible (pero
49 18milació. Com eixemple d’este cas nos pot sevir la forma condenar i tots milació. Com eixemple d’este cas nos pot servir la forma condenar i tots
49 25Excepte: triumvir, triumf, nimfa, amfiteatre, èmfasis, emfisema, Excepte: triumvir, triumf, nimfa, amfiteatre, émfasis, emfisema,
49 29contar, atentar, pronte, redenció, sintoma, pressunció contar, atentar, pronte, redenció, síntoma, presunció
55 20- hagio: hagiografía, hagiogràfic. - hagio: hagiografia, hagiogràfic.
55 32- hexa: hexasilàbic, hexabàsic, hexagonal - hexa: hexasilàbic, hexagonal
56 7- holo: holocaust, holometria - holo: holocaust, holómetro
56 29huit, huitanta, dihuit, huitava, huitantena huit, huitanta, díhuit, huitava, huitantena
58 3compran compra’n
58 29endus-te’l endús-te’l
60 21de australia de AUSTRÀLIA
63 12-13suramèrica i no sur-  amèrica suramèrica i no sur-amèrica
63 16-17no intervenció i no no-  intervenció no intervenció i no no-intervenció
66 6Llistat de paraules homògrafes i l’accent diacrític Llistat de paraules homógrafes i l’accent diacrític
66-68 La taula de l’accent diacrític s’ha de substituir per la que s'adjunta ací.
69 13dièresis: país, veí, agraíem; pero països, veïns, agraïx. diéresis: país, veí, agraíem; pero països, veïns, agraïx.
69 26aduir, agraint, reunió, contraindicació, egoisme, esgoiste, aduir, agraint, reunió, contraindicació, egoisme, egoiste,

Estàndart Oral Valencià

Pàg. Llínea A on posa: Ha de posar:
78 17tusir per tosir, pual per poal, […] tussir per tossir, pual per poal, […]
82 19especialisats de la llengua com: impromptu o metampsicosis. especialisats de la llengua com: impromptu o metempsícosis.
88 25llaberint, llacre, llàmina, llànguit, […] llaberint, llacre, llànguit, […]
89 15llenyarter i no nyenyarter llenyater i no nyenyater
92 13niàcees i no mniàcees
93 3És grafía […] Es grafia […]
94 3peix ampie, baix de totpeix ample, baix de tot
94 26perdut esta aspiració: hamster, hoquei… […] perdut esta aspiració: hàmster, hoquei… […]
95 2Hem d’intentar corregir alguns defectes prou genaralisats relacionats en Hem d’intentar corregir alguns defectes prou generalisats relacionats en
96 14magnetófon i no magnetofón magnetòfon i no magnetofón
96 15futbòl i no fútbol