Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Ortografia de la S i Z

Grafia i sò

Les grafies de s i z representen el sò alveolar fricatiu sonar, fonèticament [z]. Hi ha casos en els quals una s sorda pot convertir-se en sonora; açò ocorre quan està en contacte en un sò sonar, be siga vocàlic, be siga consonàntic: els dura, des velar. Ara tractarem en quines posicions apareix cada grafia:

a) La s apareix en posició intervocàlica: guisar, desori.

b) La z apareix en qualsevol posició excepte en final de paraula: zero, onze, amazona, zoomorf.

Escritura de S

S’escriu S:

a) En interior de paraula entre vocals: casa, cosir, rosari, visitar.

b) En els prefixos des- i dis- seguits de vocal, haig o consonant sonora: desaiguar, desheretar, desviure, dismenorrea, disgust.

c) En els participis dels verps que no la duguen en l’infinitiu:
encendre: encés, encesa, encesos, enceses
remetre: remés, remesa, remesos, remeses
estendre: estés, estesa, estesos, esteses

d) En els gentilicis acabats en -s:
finlandés, finlandesa, finlandesos, finlandeses
anglés, anglesa, anglesos, angleses
andalús, andalusa, andalusos, andaluses

Excepte en:
suís, suïssa, suïssos, suïsses
rus, russa, russos, russes

e) En el femení del substantius que indiquen ofici, professió, dignitat, càrrec o títul:
abat: abadesa, abadeses
príncip: princesa, princeses
marqués: marquesa, marqueses
deu: deesa, deeses
sastre: sastresa, sastreses
comte: comtesa, comteses

f) En el masculí plural i en el femení, singular i plural, del adjectius acabats en -ós:
(fil) filós: filosa, filosos, filoses
(glòria) gloriós: gloriosa, gloriosos, glorioses
(honra) honrós: honrosa, honrosos, honroses
(suc) sucós: sucosa, sucosos, sucoses
(verí) verinós: verinosa, verinosos, verinoses
(voluntat) voluntariós: voluntariosa, voluntariosos, voluntarioses

Escritura de Z

S’escriu Z:

a) En inicial de paraula: zel, zero, zinc, zeta, zona.

b) En interior de paraula: colze, onze, dotze, tretze, donzella, benzina, trapezi, amazona, senzill, setze.

c) En el prefix zoo-: zoofília, zoologia, zoomorf, zootècnia, zoòfit.

d) En els sufixos -zoari, -zoic i -zou: protozoari, paleozoic, mesozoic, protozou, mesozous.