Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Llengua Valenciana

La Llengua Valenciana és l’usual per a més de dos millons de parlants de la Comunitat Autònoma de Valéncia (històricament Regne de Valéncia), era la llengua oficial del Regne de Valéncia i hui reconeguda llengua cooficial per l’Estatut d’Autonomia.

El Sigle d’Or de la Lliteratura Valenciana (s. XV) constituïx l’época de major esplendor per a les lletres valencianes, alvançant-se a les demés llengües romàniques. El valencià modern és l’evolució natural del valencià que utilisaven els clàssics, que ademés ya se n’orgullien en les seues obres de dir que escrivien en llengua valenciana.

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes és l’encarregada de l’estudi i promoció de la llengua i lliteratura valencianes, aixina com de la normativisació, a tots els nivells, i de l’us oral i escrit de l’idioma, basant-se en la realitat llingüística valenciana i en criteris científics que s’ha concretat en la seua ortografia, diccionari, estàndart oral…

Les normes ortogràfiques emanades de la Secció foren oficialisades per la Generalitat Valenciana per a l’idioma valencià i en elles fon redactat el primer Estatut d’Autonomia.

Notícies

Discurs d'ingrés de N'Òscar Rueda

Òscar Rueda i Pitarque, Ingenier de Camins, Canals i Ports, Ingenier Geòlec i Ingenier Tècnic d’Obres Públiques per l’Universitat Politècnica de Valéncia, llegí el 23 de juny de 2020 el seu discurs d’ingrés com a acadèmic de número de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

El teniu disponible per a descarregar-lo i llegir-lo en la secció de documents:

Discurs d'Ingrés de N'Òscar Rueda i Pitarque. Sobre la llingüicitat de l'idioma valencià i la seua viabilitat futura.

07/01/2022 16:58

Documentació formal de l’ortografia de la llengua valenciana, tercera edició (2020)

La necessitat primera en qualsevol llengua moderna i de cultura és la fixació ortogràfica, seguint una norma que permeta la seua escritura de manera normalisada i sistemàtica; per açò, la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV cregué fonamental, en posterioritat a haver vist la llum la seua Ortografia en l’any 1979, la publicació d’un treball de documentació que argumentara sòlidament els acorts presos.

→ Seguir llegint...

14/09/2020 10:40

Menció en el Manual of Standardization in the Romance Languages

Enguany la prestigiosa editorial Walter de Gruyter, especialisada en llingüística, ha publicat el seu Manual of Standardization in the Romance Languages, obra senyera en la codificació de les llengües romàniques.

En ella, dins de l’apartat gramatical i en el subapartat dedicat a “gramàtiques normatives valencianes”, s’inclou l’anàlisis de la Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana editada en 2015 per la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, aixina com la referència a la normativisació independent del valencià com un component més de la nostra realitat llingüística i social.

→ Seguir llegint...

28/07/2020 12:36