Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Llengua Valenciana

La Llengua Valenciana és l’usual per a més de dos millons de parlants de la Comunitat Autònoma de Valéncia (històricament Regne de Valéncia), era la llengua oficial del Regne de Valéncia i hui reconeguda llengua cooficial per l’Estatut d’Autonomia.

El Sigle d’Or de la Lliteratura Valenciana (s. XV) constituïx l’época de major esplendor per a les lletres valencianes, alvançant-se a les demés llengües romàniques. El valencià modern és l’evolució natural del valencià que utilisaven els clàssics, que ademés ya se n’orgullien en les seues obres de dir que escrivien en llengua valenciana.

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes és l’encarregada de l’estudi i promoció de la llengua i lliteratura valencianes, aixina com de la normativisació, a tots els nivells, i de l’us oral i escrit de l’idioma, basant-se en la realitat llingüística valenciana i en criteris científics que s’ha concretat en la seua ortografia, diccionari, estàndart oral…

Les normes ortogràfiques emanades de la Secció foren oficialisades per la Generalitat Valenciana per a l’idioma valencià i en elles fon redactat el primer Estatut d’Autonomia.

Notícies

Menció en el Manual of Standardization in the Romance Languages

Enguany la prestigiosa editorial Walter de Gruyter, especialisada en llingüística, ha publicat el seu Manual of Standardization in the Romance Languages, obra senyera en la codificació de les llengües romàniques.

En ella, dins de l’apartat gramatical i en el subapartat dedicat a “gramàtiques normatives valencianes”, s’inclou l’anàlisis de la Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana editada en 2015 per la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, aixina com la referència a la normativisació independent del valencià com un component més de la nostra realitat llingüística i social.

→ Seguir llegint...

28/07/2020 12:36

Informe al Consell d'Europa

El passat més d’octubre, Lo Rat Penat i la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana presentaren un informe sobre l’idioma valencià al Comité d’Experts de la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries.

Se pot consultar el document complet en la nostra web: La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries del Consell d’Europa i l’idioma valencià

05/03/2019 09:50

Texts llitúrgics en llengua valenciana

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, dedicada a la normativisació de la llengua valenciana des de 1915, quan va vore la llum la primera gramàtica moderna de la llengua valenciana, que esta acadèmia encomanà al filòlec reverent pare Lluís Fullana, i compromesa en la normalisació del valencià en tots els àmbits de la societat valenciana, assumix els texts llitúrgics que en son dia elaboraren Lo Rat Penat i Amunt el Cor seguint la normativa ortogràfica i gramatical d’esta real institució.

Des de la Secció volem ajudar a que la llitúrgia aplegue als fidels valencians en la seua pròpia llengua, com acordà el Concili Vaticà II.

Texts llitúrgics en llengua valenciana

01/10/2018 19:36